ระบบแนะนำการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ข้อมูลการรีวิวของนักท่องเที่ยวแบบไร้โครงสร้างและการเช็คอิน

ผู้แต่ง

  • ดวงจันทร์ สีหาราช สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • อนุพงษ์ สุขประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • เจษฎาพร ปาคำวัง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • จิตรนันท์ ศรีเจริญ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คำสำคัญ:

ระบบแนะนำ การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ อำเภอเขาค้อ ข้อมูลการรีวิวแบบไร้โครงสร้าง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ข้อมูลการรีวิวของนักท่องเที่ยวแบบไร้โครงสร้างและการเช็คอิน และ (2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบแนะนำการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ข้อมูลการรีวิวของนักท่องเที่ยวแบบไร้โครงสร้างและการเช็คอิน ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลการรีวิวด้วยภาษาไทยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำนวน 300 รายการ บนบริการแผนที่กูเกิล เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ 5 แห่ง ได้แก่ (1) อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ (2) บี.เอ็น.ฟาร์ม (3) ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค (4) ทุ่งกังหันลม เขาค้อ และ (5) สวนสนุกไดโนเสาร์มหัศจรรย์ เพื่อนำข้อมูลการรีวิวการท่องเที่ยวมาวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและคำที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยใช้อัลกอริทึมไบแกรมร่วมกับเทคนิคการสกัดชุดข้อมูล และสร้างระบบเชคอินเพื่อนับจำนวนการเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนากลไกการแนะนำด้วยอัลกอริทึมการกรองเชิงเนื้อหาที่ผ่านการปรับปรุงขั้นตอนวิธีใหม่ ทำการประเมินประสิทธิภาพการให้คำแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจากระบบ เทียบวัดกับคำตอบที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 90

Downloads

Download data is not yet available.

References

Álvarez, J. C. R., Hernández, R. A. G, MedinaMartínez, S. I., Ortiz, A. M. M., Castañeda, N. H., RuizMelo, J. E., Castañeda, A. H., & Ledeneva, Y. N. (2022). Opinion mining of the Mexican tourism sector through sets of Normalized N-Grams. CEUR Workshop Proceedings 2022, September 2022, A Coruña, Spain. Spain: CEUR-WS.org Team.

Azmadi, A. S. A., Abd Hamid, M., & Hanafiah, M. H. (2022). Rise of the or code application adoption: Towards a conceptual post-Covid-19 Smart Sustainable Tourism Framework. International Journal of Social Science Research, 4(1), 478-488. https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijssr/article/view/17985/9480

Birendra, K. C. (2021). A comprehensive analysis of threats to UNESCO WHSs in danger. Annals of Tourism Research Empirical Insights, 2(1), 1-10.

Bolzan, R., Ventura, P., Fernandes, S., & L. Carvalho, F. (2022). QR codes: A case of its level of adoption in Portugal. Journal of Tourism, Sustainability and Well-Being, 10(3), 189-200. https://doi.org/https://doi.org/10.34623/shz5-fs67.

Chen, L. (2023). Research on college Chinese online learning system based on content recommendation Algorithm. Application of Big Data, Blockchain, and Internet of Things for Education Informatization. Second EAI International Conference, BigIoT-EDU 2022, Virtual Event, July 29–31, 2022. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23950-2

Das, S., Mondal, S., Puri, V., & Vrana, V. (2022). Structural review of relics tourism by text mining and machine learning. Journal of Tourism Heritage & Services Marketing, 8(2), 25-34. https://www.jthsm.gr/vol8iss2/8-2-3.pdf

EMEK, M. (2012). Usage of QR code in tourism industry. 6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure 24-29 April 2012. Fethiye, Turkey (pp. 1-9). Fethiye, Turkey : DORE

García, M., Maldonado, S., & Vairetti, C. (2021). Efficient n-gram construction for text categorization using feature selection techniques. Intelligent Data Analysis, 25(3), 509–525. https://doi.org/10.3233/ida-205154.

Islam, M. T. (2021). Applications of social media in the tourism industry: A review. SEISENSE Journal of Management, 4(1), 59–68. https://doi.org/10.33215/sjom.v4i1.556

KC, B. (2022). Complexity in balancing conservation and tourism in protected areas: Contemporary issues and beyond. Tourism and Hospitality Research, 22(2), 241–246. https://doi.org/10.1177/14673584211015807.

Jirapatcharoen, W., Thanawastien, S., & Tantaswadi, P. (2020). Medical trip planning with activity tracking system: MTP system. EAU Heritage Journal Science and Technology, 14(2), 157–172. (in Thai)

Jirapatcharoen, W., & Thanawasatien, S. (2020). The development of a coordinate system for medical tourism trip planning. EAU Heritage Journal Science and Technology, 14(1), 98–113. (in Thai)

Kumar, E. S., Navya, K., Archana, K., Vandana, K., & Anusha, V. (2022). Tourist place reviews sentiment classification using machine learning techniques. Journal of Engineering Science, 13(6), 69-76. https://jespublication.com/upload/2022-V13I608.pdf

Murillo, N., Pérez-Cayeiro, M. L., & Río, L. D. (2023). Ecosystem carrying and occupancy capacity on a beach in southwestern Spain. Journal of Ocean & Coastal Management, 231(1), 106400. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106400

Roy, D., & Dutta, M. (2022). A systematic review and research perspective on recommender systems. Big Data, 9, 59. https://doi.org/10.1186/s40537-022-00592-5.

Kangrang, R. (2022). Recreation resources and management. Phisanulok: Phibunsongkhram Rajabhat University. (in Thai)

Sharma, D., Banwala, E., Elouaghzani, I., & Katarya, R. (2023). Analysis of personalized tourism recommender systems (Report no. 9628). UK: EasyChair.

Treenuntharath, T., Nithiyuwith, T., & Kumtapol, Y. (2022). The development of elderly’s semantic web for supporting the healthy tourism planning in Khao Kho District, Phetchabun Province by using ontology and content-based filtering technique. RMUTSV Research Journal, 16(1), 52-67. (in Thai)

Zhou, X., & Chen, Z. (2021). Destination attraction clustering: segmenting tourist movement patterns with geotagged information. Tourism Geographies, 2021, 1-23. doi:10.1080/14616688.2021.2006769

Zhu, Z., Lu, Y., & Zhao, Q. (2021). Walker’s paradise: Research on Chongqing Tourist Destination Brand Marketing. ICEME 2021: The 2021 12th International Conference on E-business, Management and EconomicsJuly 2021 (pp. 688–694). New York: Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3481127.3481134

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-10