การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ: แนวทางการออกแบบแผนภูมิและกราฟ

ผู้แต่ง

  • ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ศุภเสกข์ เกตุรักษา นักวิจัยอิสระ

คำสำคัญ:

ข้อมูลเชิงภาพ, สารสนเทศ, แผนภูมิ, กราฟ

บทคัดย่อ

การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ เป็นการแสดงผลข้อมูลให้อยู่ในรูปของแผนภูมิหรือกราฟรูปแบบต่าง ๆ ทำให้การนำเสนอข้อมูลได้ชัดเจน ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ ความเหมาะสมของลักษณะข้อมูลกับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ ข้อควรระวังในการจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูล และเครื่องมือสำหรับสร้างข้อมูลเชิงภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างข้อมูลเชิงภาพที่มีประโยชน์ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

stCraft Team. (2020). What is data visualization? with tools that are easy to use. Retrieved from https://1stcraft.com/what-is-data-visualization/ (in Thai)

Automated. (2018). Data visualization. Retrieved from https://www.autosoft.in.th/data-visualization/. (in Thai)

Data Innovation and Governance Institute. (2022). How much international trade does Thailand have?. Retrieved from https://digi.data.go.th/showcase/international-trade-in-thailand/. (in Thai)

From Data to Viz. (2018). An overview of all the graph types. Retrieved from https://www.data-to-viz.com/.

Google. (2023). [Sample] Google analytics marketing website. Retrieved from https://datastudio.google.com/reporting/0B_U5RNpwhcE6SF85TENURnc4UjA/preview/

Hubspot & Visage. (2023). Data visualization 101: How to design charts and graphs. Retrieved from https://cdn2.hubspot.net/hub/53/file-863940581-pdf/Data_Visualization_101_How_to_Design_Charts_and_Graphs.pdf

Inkeaw, P. (2021). Introduction to data science. Chiang Mai: Faculty of science, Chiang Mai University. (in Thai)

Kachacharoen, P. (2022). Data storytelling & visualization. Bangkok: IDC PREMIER. (in Thai)

Kullimratchai, P. (2018). Entering into the Era of Data Science. EAU Heritage Journal Science and Technology, 12(2), 120-129. (in Thai)

Kullimratchai, P., & Kumchan, S. (2021). Infographic design: Techniques, tools and applications. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(2), 1-14. (in Thai)

McCandless, D. (2015). What makes a good visualization?. Retrieved from https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/what-makes-a-good-data-visualization/

Meow. (2023). How to choose a chart for the audience to understand easily. Retrieved from https://blog.datath.com/data-visualization-mindmap/ (in Thai)

Microsoft. (2023). Sales report-power BI. Retrieved from https://powerbi.microsoft.com

Ourgreenfish. (2020). Get to know data visualization quick and easy to understand. Retrieved from https://blog.ourgreenfish.com/get-to-know-data-visualization-quick-and-easy-to-understand (in Thai)

Sena, K., Yamdech, C., Thampakorn, C., & Teeraswasdi, P. (2020). The study of the application of data visualization on Facebook fan pages in Thailand. Journal of Research for Learning Reform, 3(1), 53-66. (in Thai)

Srimarong, S. (2021). Visual analytics. Retrieved from https://bigdata.go.th/big-data-101/visual-analytics/ (in Thai)

STEPS Academy. (2020). Data visualization trends in 2021. Retrieved from https://stepstraining.co/trendy/data-visualization-trends-in-2021 (in Thai)

Suwanwattana, R., & Mungsing, S. (2015). Data visualization: Basic concept, processes and techniques. APHEIT Journals, 4(1). 73-83. (in Thai)

Tableau. (2023). Inventory dashboard executive summary. Retrieved from https://www.tableau.com/products/new-features

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-10