ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงจากการหกล้มของผู้สูงอายุ ในชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • รัฐพล ศิลปรัศมี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ภูษิตา อินทรประสงค์ สถาบันพระบรมราชชนก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
  • จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

หกล้ม, ผู้สูงอายุไทย, พฤติกรรมเสี่ยง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหกล้มของผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และภาวะเสี่ยงต่อการหกล้ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติไคสแควร์ กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า อายุ และภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มมีความสัมพันธ์กับการหกล้มของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญ (p-value<.001*) สำหรับตัวแปรสภาวะสุขภาพในชุมชน สุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมเสี่ยง สภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัย เพศอาชีพ รายได้ โรคเรื้อรัง และค่าดัชนีมวลกาย พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการหกล้มของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้กำหนดนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้ความสำคัญกับการหกล้มในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพผู้ใหญ่ด้านกายภาพการสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและผู้สูงอายุที่ ดัชนีมวลกายสูงกว่าปกติ

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Assantachai, P. (2003). Risk factors for falls in the Thai elderly in an urban community. Journal of the Medical Association of Thailand, 86(2), 124-30. (in Thai)

Bangkok Hospital. (2019). Don’t let elderly people fall. You’ll not get up. Retrieved from https://www.ryt9.com/s/prg/2980712.

Barthel Activities of Daily Living Index. (2019). Barthel ADI. Retrieved from https://mississaugahalton.rehabcareontario.ca/Uploads/ContentDocuments/BarthelIndexADLs.pdf

Department of Disease Control. Bureau of Non-Communicable Diseases. (2018). Surveillance to prevent falls in the elderly. In annual report 2018. Bureau of Non-Communicable Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Bangkok: Agsorn graphics and design. (in Thai).

Department of Elderly Affairs. (2020). Statistics of the elderly in Thailand as of 31 December 2019. Retrieved from http://www.dop.go. th/th/know/1/275. (in Thai)

Department of Mental Health. (2019). Guidelines for watching and monitoring depressive disorders at the provincial level (3rd ed.). Retrieved from http://www.thaidepression.com/www/58/navtrng_3.pdf. (in Thai)

Department of Medical Services. (2019). Institute of Geriatrics. Retrieved from https://drive.google.com/drive/folders/1WmYmVvdXj6g2CB4VTpmylFV6KCkpxW21. (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI). (2022). The situation of the Thai older persons. Retrieved from https://www.dop.go.th/download/knowledge/th1635826412-975_0.pdf. (in Thai)

Huang, L. (2003). Assessing risk of falling in older adult Public Health Nursing. Public Health Nursing, 20(5), 339-411. https://doi.org/10.1046/j.1525-1446.2003.20508.x

Jitapunkul, S., Songkhla, M. N., Chayovan, N., Chirawatkul, A., Choprapawon, C., Kachondham, Y., & Buasai, S. (1998). Falls and their associated factors: A national survey of the Thai elderly. J Med Assoc Thai, 81(2), 233–42.

Ketpitchayawattana, J., & Kongboon, P. (2020). A study on the policy and implementation of the prevention of falls among the elderly in Thailand. Bangkok: The Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI), National Research Council of Thailand (NRCT). (in Thai).

Kitkumhang, V., Kittimanon, N., & Pannarunothai, S. (2006). Risk factors of falls in elderly in Wat Chan Community: A Study from Thailand. Journal of Health Science, 15(5), 787–97. (in Thai).

Muangsiri, K., Maharachpong, N., & Rodjarkpai, Y. (2017). Factors relating the Behavior of Fall Prevention among Elderly in Chonburi Province. Naresuan University Journal: Science and Technology, 25(4), 23-33. (in Thai).

National Institute for Clinical Excellence (NICE). (2004). Clinical practice guideline for the assessment and prevention of falls in older people. London: The Royal College of Nursing.

Papol, A., & Khlueinak, U. (2021). Instruments for assessing fall risk factors in aging. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(1), 11–20. (in Thai)

Susilowati, I. H., Nugraha, S., Sabarinah, S., Peltzer, K., Pengpid, S., & Hasiholan, BP. (2020). Prevalence and risk factors associated with falls among community-dwelling and institutionalized older adults in Indonesia. Malaysian Family Physician, 15(1), 30-38.

Thiamwon, L. (2008). Thai Falls Risk Assessment Test (Thai–FRAT) was developed for community dwelling Thai elderly. Journal of the Medical Association of Thailand, 91(12), 1823–32. (in Thai).

Tiyarattanakun, M. (1993). Factors related to the mental health of the elderly in Bangkok: A case study of the elderly in the elderly club (Master’s thesis). Mahidol University. Bangkok. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-10