การรับรู้สมรรถนะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2

ผู้แต่ง

  • ชรริน ขวัญเนตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำสำคัญ:

การรับรู้, สมรรถนะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล, นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สมรรถนะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ก่อนและหลังเรียนรายวิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 87 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคเท่ากับ .98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติ Wilcoxon signed-rank test ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มีการรับรู้สมรรถนะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนรายวิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล และมีค่าเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลก่อนและหลังเรียนรายวิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ทั้งในภาพรวม และ 2 สมรรถนะหลัก และ 10 สมรรถนะย่อย จากผลการวิจัย ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มการรับรู้สมรรถนะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้มีทักษะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในระดับชั้นปี

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bunmusik, S., Chantra, R., & Heeaksorn, C. (2019). Knowledge attitude and behaviors in rational antibiotics use of nursing students southern college of nursing and public health network. Journal of Health Research and Innovation, 2(1), 25-36. (in Thai)

Charoensuk, S., Leungratanamart, L., Reunreang, T., Turner, K., & Theinpichet, S. (2020). An evaluation of competency in rational drug use of nursing graduates. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 21(2), 158-168. (in Thai)

Kwannate, C., & Tachasuksri, T. (2019). Factors influencing parents’ behavior regarding antibiotic use for school aged children. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 27(4), 77-88. (in Thai)

Piankarnka, N., & Piankarnka, V. (2022). Communication of drug information between pharmacists and patients. EAU Heritage Journal Science and Technology, 16(2), 1–13. (in Thai)

Piankarnka, N., & Piankarnka, V. (2021). The enhancement of the pictorial help labels with infographic symbols and the effects of understanding about side effects and medication methods for patients. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(1), 167–179. (in Thai)

Rational Use of Drug Subcommittee. (2017). Teacher’s guide for promoting rational drug use. Nonthaburi: Food and Drug Administration, Ministry of Public Health, Thailand. (in Thai)

Sarakshetrin, A., Rongmuang, D., Kaewraya, K, Sroisri. P., & Chaisuk, I. (2020). Competencies in rational use of antibiotics among nursing students in Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 7(2), 206-218. (in Thai)

Sornkrasetrin, A., Rungnoei, N., Thongma, N., Klinchat, R., Rajataramya, B., & Nitirat, P. (2019). Factors predicting the rational antibiotic use among nursing students. The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima, 5(1), 43-59. (in Thai)

Working Committee of Project Evaluation for Integrating RDU into Nursing Science Program, Thailand Nursing and Midwifery Council. (2019). Manual book of rational drug use instruction for nursing science program. Bangkok: Danex inter-corporation. (in Thai)

World Health Organization. (1985). The rational use of drugs: report of the Conference of Experts, Nairobi, 25-29 November 1985. Geneva: World Health Organization.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-21