ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ผู้แต่ง

  • ปรมินทร์ ทองประพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • กิ่งแก้ว สำรวยรื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

โปรแกรมความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ , ความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ, นักเรียนชั้นประถมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi–experimental research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังทดลอง (two groups pretest & posttest design) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการของนักเรียนกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะหลังการทดลอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ โปรแกรมความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และแบบสอบถามความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด และสถิติอ้างอิง ได้แก่ Paired sample t–test และ Independent sample t–test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการหลังการได้รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม โปรแกรมนี้ทำให้ความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการดีขึ้น จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Best, J. W. (1997). Research in Education (3rd ed.). Englewood Cliffs N. J.: Prentice-Hell.

Chaimay, B. (2014). Research methodology in public health. Songkhla: Namsilp Advertise Company Limited. (in Thai)

Chung, L. M. Y. (2017). Food literacy of adolescents as a predictor of their healthy eating and dietary quality. Journal of Child and Adolescent Behavior, 5, e117. doi: 10.4172/2375-4494.1000e117

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2rd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Creer, L. T. (2000). Self-management of chronic illness. In M. Boekaerts, P. R., Printrich & M. Zeidner (Eds.). Handbookofself-regulation (pp. 601-629). San Diego, CA: Academic Press.

Doustmohammadian, A., Omidvar, N., & Shakibazadeh, E. (2020). School-based interventions for promoting Food and Nutrition Literacy (FNLIT) in elementary school children: A systematic review protocol. Systematic Reviews, 9(87), 1–7. https://doi.org/10.1186/s13643-020-01339-0.

Health Data Center, Ministry of Public Health. (2022). Standard Report: Percentage of weight for height among children 6-14 year old. Retrieved from https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.phpsource=pformated/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=e28682b2718e6cc82b8dbb3e00f2e28e (in Thai)

Howard, A., & Brichta, J. (2013). What’s to eat? Improving food literacy in Canada. Retrieved from http://www.conferenceboard.ca/temp/d95c5003-64f9-43b3-bb90-0844b849460a/14-091_whatstoeat_cfic_rpt.pdf.

Kalkan, I. (2019). The impact of nutrition literacy on the food habits among young adults in Turkey. Nutrition Research and Practice, 13(4), 352-357. https://doi.org/10.4162/nrp.2019.13.4.352.

Kanawapee, S., & Saranrittichai, K. (2022). Effects of health literacy development program and health literacy school on behavior modification for obesity prevention among overweight students. Academic Journal of Community Public Health, 8(2), 105-118. (in Thai)

Klongthalay, S., Suriyaprom, K., & Sirikulchayanonta, C. (2020). School-age children obesity: Causes and prevention. Journal of the Medical Technologist Association of Thailand, 48(3), 7447-7465. (in Thai)

Koca, B., & Arkan, G. (2020). The relationship between adolescents’ nutrition literacy and food habits, and affecting factors. Public Health of Nutrition, 29, 1-12. https://doi.org/10.1017/S1368980020001494

Kompilanon, K., Thamrongsotthisakul, W., & Vibulrangsan S. (2016). The development of curriculum to promote health literacy in obesity for Matthayomsuksa 3 students. Journal of Education Naresuan University, 18(3). 250-264. (in Thai)

Li, S., Zhu, Y., Zeng, M., Li, Z., Zeng, H., Shi, Z., & Zhao, Y. (2022). Association between nutrition literacy and overweight/obesity of adolescents: A cross-sectional study in chongqing, China. Frontiers in Nutrition, 9, 893267. https://doi.org/10.3389/fnut.2022.893267

Liu, T., Su, X., Li, N., Sun, J., Ma, G. & Zhu, W. (2021). Development and validation of a food and nutrition literacy questionnaire for Chinese school-age children. PLoS ONE, 16(1), e0244197. https://doi.org/10.1371/journal.pone.024419.

Lichtenstein, A. H., & Ludwig, D. S. (2010). Bring back home economics education. Journal of the American Medical Association (JAMA), 303(18), 1857–1858. https://doi.org/10.1001/jama.2010.592

Miller, A., Franzen-Castle, L., Aguirre, T., Krehbiel, M., Colby, S., Kattelmann, K., Olfert, M. D., Mathews, D., & White, A. (2016). Food-related behavior and intake of adult main meal preparers of 9-10 year-old children participating in iCook 4-H: A five-state childhood obesity prevention pilot study. Appetite, 101, 163–170. https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.03.006

Nuanchankong, J., Jaroennon, P., & Manakla, S. (2021). Activities to promote nutrition education by game based learning in senior elementary school students with over-nutrition. EAU Heritage journal Science and Technology, 15(3), 149–163. (in Thai)

Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), 259–267. https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259

Ormshaw, M. J., Paakkari, L.T., & Kannas, L. K., (2013). Measuring child and adolescent health literacy: A systematic review of literature. Health Education, 113(5), 433-455. https://doi.org/10.1108/HE-07-2012-0039

Phattharaphakinworakun, A., Inthajuk, T., & Boonpor, J. (2020). Effects of health promoting behaviour and consumption behaviour programmes among school age children in border patrol police schools of Mae Hong Son Province. Journal of Health Science Research, 14(1), 118-127. (in Thai)

Phetkong, C., & Banchonhattakit, P. (2019). Effects of health literacy promoting program with socialmedia used on obesity prevention behavior among overweight Mattayomsuksa 2 students. Journal of Health Education, 42(2), 24-32. (in Thai)

Raktham, Y., Deenonphanao, R.,Thachan, S., & Samruayruen, K. (2020). Effect of health literacy program on self-care behaviors among diabetic patients at Rungnok Sub-District, Sam-Ngam District, Pichit Province. EAU Heritage Journal Science and Technology, 14(3), 139-148. (in Thai)

Samruayruen, K., & Kitreerawutiwong, N. (2022). Exploration of the definition and components of food and nutrition literacy among junior secondary school students: A qualitative study. BMC Nutrition, 8, 27. https://doi.org/10.1186/s40795-022-00519-6

Singtong, T. (2019). Effects of nutrition literacy promotion program on eating behavior of secondary school students. Retrieved from https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:178272#. (in Thai)

Suwankhong, D., Chinnasee, C., Phethuayluk, P., Rakkua, P., Posakaboot, S., & Tipdech, O. (2019). Perception of overweight and obese students among guardians, community leaders and community members in a rural community southern Thailand. Journal of Public Health, 49(1), 7-18. (in Thai)

Thaworn, A., & Samruayruen, K. (2022). The effectiveness of health literacy program on self-care behavior among hypertensive patients, Tambon Aranyik Health Promotion Hospital, Mueang District, Phitsanulok Province. EAU Heritage Journal Science and Technology, 16(1), 65-77. (in Thai)

Tirapaiwong, Y., Mueannadon, R., Chaiwong, C., Khonyang, W., & Nikom, O. (2020). Health literacy, health behaviors, and nutritional status among upper primary school students, Nonsung Subdistrict, Udonthani Province. Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province, 3(3), 78-93. (in Thai)

Tuntiakarat, S., & Khuneepong, A. (2017). Factors associated with the overweight of primary students in public school. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, 7(3), 272-279. (in Thai)

Wongchan, W., & Chaithat, B. (2021). A study of health literacy and behaviors of overweight elementary school students, Bangkok. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 22(3), 265-273. (in Thai)

World Health Organization. (2004). Global strategy on diet, physical activity and health 2004. Retrieved from https://www.who.int/publications/i/item/9241592222.

World Health Organization. (2020). Healthy diet. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet.

World Health Organization. (2022). Obesity. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1.

Xu, S., & Xue, Y. (2016). Pediatric obesity: Causes, symptoms, prevention and treatment. Experimental and Therapeutic Medicine, 11(1), 15–20. https://doi.org/10.3892/etm.2015.2853

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-21