ผลของโปรแกรมการฝึกดาบสองมือต่อความสามารถทางสมองเชิงมิติสัมพันธ์ ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาพดี

ผู้แต่ง

  • จิราภรณ์ งามบาง สาขาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
  • ธัญญาวัฒน์ หอมสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
  • ปทุมพร ศรีอิสาณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

คำสำคัญ:

ดาบสองมือ, การหมุนภาพในใจ, ความสามารถเชิงมิติสัมพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกดาบสองมือต่อความสามารถทางสมองเชิงมิติสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาพดี กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน (เพศชาย 25 คน และเพศหญิง 5 คน) อายุระหว่าง 18-20 ปี โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ ทำการทดลองด้วยโปรแกรมการฝึกดาบสองมือ (อบอุ่นร่างกาย 10 นาที ฝึกทักษะการตีดาบสองมือ 40 นาที และคลายอุ่น 10 นาที) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน (วันจันทร์ พุธ และศุกร์) โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 ขณะทำการทดลองผู้วิจัยจะการประเมินระดับการรับรู้การออกแรงของร่างกาย และการวัดอัตราการเต้นของหัวใจทุกครั้งหลังการฝึก เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทอลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 โดยชุดทดสอบความสามารถทางสมองเชิงมิติสัมพันธ์ ด้วยแบบทดสอบการหมุนภาพในใจและแบบทดสอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.998 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ และการทดสอบของฟรีดแมน กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจขณะฝึก 145.93 ครั้งต่อนาที และมีค่าเฉลี่ยการรับรู้การออกแรงของร่างกายเท่ากับ 12.91 ความแปรปรวนของความสามารถทางสมองเชิงมิติสัมพันธ์ พบว่า คะแนนทั้งหมดของแบบทดสอบการหมุนภาพในใจก่อนการทอลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8 (gif.latex?\bar{X}=5.13 7.03 และ 9.50 ตามลำดับ) และคะแนนทั้งหมดของแบบทดสอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (gif.latex?\bar{X}=7.23 7.33 และ 10.30 ตามลำดับ) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borysiuk, Z., & Waskiewicz, Z. (2008). Information processes, stimulation and perceptual training in fencing. Journal of Human Kinetics, 19(1), 63-82. https://doi.org/10.2478/v10078-008-0005-y

Brewer, G. A., Knight, J. B., Marsh, R. L., & Unsworth, N. (2010). Individual differences in event-based prospective memory: Evidence for multiple processes supporting cue detection. Memory & cognition, 38(3), 304-311. https://doi.org/10.3758/MC.38.3.304

Bureau of sports, Department of physical education. (2021). The influence of brain abilities on sports abilities of Thai young men: A tool for finding talented athletes. Bangkok: Repin company limited. (in Thai)

Champa-ngern, S. (2006). Thai sports. Bangkok: Suwiriyasan. (in Thai)

Dominguez, M. G., Martin-Gutierrez, J., Gonzalez, C. R., & Corredeaguas, C. M. M. (2012). Methodologies and tools to improve spatial ability. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 51(2012), 736-744. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.233.

Dulya, S., Ruangthip, P., & Praduprom, P. (2019). Effects of gender differences among elementary school students on increasing interpersonal intelligence with a virtual cognitive process training program (VR-CTP). Mahachulalongkornrajavidyalaya university, 6(7), 3354-3367. (in Thai)

Geary, D. C., Saults, S. J., Liu, F., & Hoard, M. K. (2000). Sex differences in spatial cognition, computational fluency, and arithmetical reasoning. Journal of Experimental child psychology, 77(4), 337-353. https://doi.org/10.1006/jecp.2000.2594

Hagemann, N., Schorer, J., Cañal-Bruland, R., Lotz, S., & Strauss, B. (2010). Visual perception in fencing: Do the eye movements of fencers represent their information pickup?. Attention, Perception, & Psychophysics, 72(8), 2204-2214. https://doi.org/10.3758/BF03196695

Halpern, D. F. (2000). Sex differences in cognitive abilities. New York: Psychology press.

Hausmann, M., Slabbekoorn, D., Van Goozen, S. H., Cohen-Kettenis, P. T., & Gunturkun, O. (2000). Sex hormones affect spatial abilities during the menstrual cycle. Behavioral neuroscience, 114(6), 1245-1250. https://doi.org/10.1037//0735-7044.114.6.1245

Hansomsakkul, A., & Chadcham, S. (2018). Relationship dimensions: defects that should not be overlooked. Academic journal Buriram rajabhat university, 10(1), 21-29. (in Thai)

Hijazi, M. M. K. (2013). Attention, visual perception and their relationship to sport performance in fencing. Journal of Human Kinetics, 39, 195-201. https://doi.org/10.2478/hukin-2013-0082

Hongthong, P., & Romket, K. (2021). The influence of brain abilities on educational abilities level. Sports of Thai youth athletes: A tool for finding talented athletes. Bangkok: Department of physical education, Ministry of tourism and sports. (in Thai)

Kubik, V., Del Missier, F., & Mäntylä, T. (2020). Spatial ability contributes to memory for delayed intentions. Cognitive research: Principles and Implications, 5(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s41235-020-00229-2

Komonsut, S. (2013). The study of the relational ability of early childhood children who received yoga movement activities (Master’s thesis). Srinakharinwirot University. Bangkok. (in Thai)

Mansanguan, S. (1999). Two-handed sword. Bangkok: King Chan printing Co., Ltd. (in Thai)

Putri, A. A.; Lubis, L.; & Ong, P. A. (2017). Comparison of Spatial Ability between Male and Female Athletes. Althea Medical Journal, 4(2), 213-216.

Saribut, P., & Kanchanasorn, W. (2020). The effect of ball throwing practice on the ability to rotate images in the mind of students with learning disabilities Ban Huai Kama School. Journal of Rajasuda college, 16(1), 59-69. (in Thai)

Schram, C. M. (1996). A meta-analysis of gender differences in applied statistics achievement. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 21(1), 55-70. https://doi.org/10.3102/10769986021001055

Seethalanuchit, M. (2018). Development of nursing curriculum and the development of capacities to care for spiritual health. EAU Heritage Journal Science and Technology, 12(2), 63–68. (in Thai)

Silverman, S. (1985). Relationship of engagement and practice trials to student achievement. Journal of Teaching in Physical Education, 5(1), 13-21. https://doi.org/10.1123/jtpe.5.1.13

Sirivadhanaket, P., Panthong, K., & Makmee, P. (2018). Increasing the relational ability of students. Vocational education using critical cognitive skills training program. Journal of Charoenkrung Pracharak Hospital, 14(1), 40-56. (in Thai)

Sripalaew, J. (2019). Enhancing spatial ability of primary school students by using applied Maak Gep (Doctoral dissertation). Chonburi: Burapha university. (in Thai)

Titze, C., Jansen, P., & Heil, M. (2010). Mental rotation performance and the effect of gender in fourth graders and adults. European Journal of Developmental Psychology, 7(4), 432-444. https://doi.org/10.1080/17405620802548214

Tomporowski, P. D., Davis, C. L., Miller, P. H., & Naglieri, J. A. (2008). Exercise and children’s intelligence, cognition, and academic achievement. Educational Psychology Review, 20(2), 111-131. https://doi.org/10.1007/s10648-007-9057-0

Verosky, S. C., Porter, J., Martinez, J. E., & Todorov, A. (2018). Robust effects of affective person learning on evaluation of faces. Journal of Personality and Social Psychology, 114(4), 516–528. https://doi.org/10.1037/pspa0000109

Wood, J. M., & Abernethy, B. (1997). An assessment of the efficacy of sports vision training programs. Optometry and vision science: official publication of the American Academy of Optometry, 74(8), 646-659. https://doi.org/10.1097/00006324-199708000-00026

Yongthavee, A., Pitaksathienkul, C., Noikhammuang, T., & Sukdee, N. (2020). Sports intelligence the role of cognitive abilities in sports success in Thai youth athletes (Research report). Bangkok: Department of Physical Education, Ministry of Tourism and Sports. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-21