การพัฒนาวิธีการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมผสานในการขนส่งทางอากาศ เพื่อคำนวณน้ำหนักและสมดุลอากาศยานในการบรรทุกสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

ผู้แต่ง

  • วรรษมนต์ สันติศิริ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • สุวัฒน์ จรรยาพูน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

การตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมผสาน, การคำนวณน้ำหนักและสมดุลอากาศยาน, การขนส่งทางอากาศ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมผสาน ในการขนส่งทางอากาศ โดยนำแนวคิดการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์แบบผสมสานมาประยุกต์ให้เกิดทางเลือกใหม่ เพิ่มความสามารถให้ระบบคำนวณน้ำหนักและสมดุลอากาศยานในการบรรทุกสัมภาระใต้ท้องเครื่องแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผลการวิจัยพบว่า สามารถพัฒนาระบบคำนวณได้ 9 ฟังก์ชันหลัก แบ่งเป็น 115 ฟังก์ชันย่อย มุ่งพัฒนาระบบให้สามารถคำนวณได้อย่างอัตโนมัติเชื่อมโยงข้อมูลในการจัดวางสัมภาระในการบรรทุกใต้ท้องเครื่อง ทดแทนวิธีการแบบดั้งเดิมที่ใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคลในการคำนวณและตัดสินใจที่มีความซ้ำซ้อน สามารถจำลองรูปแบบจากการคำนวณตามแนวคิดการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมผสานได้ 647 รูปแบบ และนำมาจัดลำดับได้จำนวน 19 ลำดับ 247 รูปแบบ ที่มีค่าความสมดุลเหมาะสมต่อจุดศูนย์ถ่วงของอากาศยานในการบรรทุกสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 3 ระดับความสำคัญ (1) ความปลอดภัยต่อโครงสร้างอากาศยาน (2) ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการบิน (3) ความประหยัดลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ใช้เป็นทางเลือกและสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินงาน ตามโครงสร้างอากาศยานแบบลำตัวแคบ

References

Airbus. (2020). Aircraft characteristics airport and maintenance planning. Retrieved from https://www.airbus.com/sites/g/files/jlcbta136/files/2021-11/Airbus-Commercial-Aircraft-AC-A320.pdf

Aksornkitti, B., & Santisiri, W. (2021). The analysis causes of error and find its prevention in air cargo operation document. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(2), 18,916-18,922.

Aumnuaiworachai, K., Vongviwat, P., & Kongsomboon, P. (2021). Takeoff and landing weight calculation for B737–800 aircraft before flight operation. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(1), 29–45 (in Thai)

Chutima, P., & Srivicha, V. (2011). Development of natural gas service quality guidelines for retail using analytic network process. Journal of Energy Research, 8(2), 96–111. (in Thai)

Gertsuk, T., Chaturthi, C., Boonsuwan, K., Chuensomboon, E., & Kumnuek, P. (2000). Software pro gramming for commercial airplane weight and balance calculation. Proceedings of the 38th Kasetsart University Annual Conference: Engineering, Agro-Industry (pp. 49-58). Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Emovon, I., & Oghenenyerovwho, O. S. (2020). Application of MCDM method in material selection for optimal design: A review. Results in Materials, 7, 1-21. https://doi.org/10.1016/j.rinma.2020.100115

Liao, S., Wu, M., Huang, C., Kao, Y., & Lee, T. (2014). Evaluating and enhancing three-dimensional printing service providers for rapid prototyping using the DEMATEL based network process and VIKOR. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 1-16. doi: 10.1155/2014/349348

Nontasud, K., Vongviwat, P., Sommaneeduang, S., & Tansuriyawong, T. (2021). Loading instruction of commercial aircraft Boeing 737–800 with Microsoft Excel. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(1), 196–204. (in Thai)

Shyur, H., & Shih, H. (2006). A hybrid MCDM model for strategic vendor selection. Mathematical and Computer Modelling, 44(8), 749–761. https://doi.org/10.1016/j.mcm.2005.04.018

Somsuk, N., Pookboonmee, V., Huangsuwan, S., Sakulkrit, K., Nakha, S., & Saikhoone, S. (2021). Application of AHP Method to Cargo Airline Selection for Air Freight Forwarder. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(1), 218–234. (in Thai)

Sirirak, W., Jantakard, H., Luesak, P., Jinta–amornchai, K., Pinchaimoon, A., Sanguanpang, S., & Seeta, C. (2021). The selection and evaluation of supplier: A review and perspective. RMUTL Engineering Journal, 6(1), 38–56. (in Thai)

Srivastawa, A., Maity, S. R., & Pandey, K. M. (2017). Material Selection of Gear using Grey TOPSIS and COPRAS-G Method. International Journal of Biotechnology and Biomedical Science, 3(1), 34–38. https://citly.me/wBbHo

Tansirikongkol, V. (2014). Advanced decision for organization process and public well–being. Bangkok: Amrin Printing and Publishing Public Company Limited. (in Thai)

Thanaraksakul, W. (2009). Supplier selection criteria based on analytic network process: A case study in an automotive industry (Research report). Pathum Thani: Thammasat University. (in Thai)

Thongriew, T. (2018). A heuristic method for a container loading problem (Master’s thesis). Silpakorn University. Nakhon Pathom. (in Thai)

Tzeng, G-H., Cheng, H-J., & Huang, T. D. (2007). Multi-objective optimal planning for designing relief delivery Systems. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(6), 673–686. https://doi.org/10.1016/j.tre.2006.10.012

Yatsalo, B. I., Kiker, G. A., Kim, S. J., Bridges, T. S., Seager, T. P., Gardner, K., Satterstrom, F. K., & Linkov, I. (2007). Application of multicriteria decision analysis tools to two contaminated sediment case studies. Integrated Environmental Assessment and Management, 3(2), 223–233. https://doi.org/10.1897/ieam_2006-036.1

Zavadskas, E. K., Govindan, K., Antucheviciene, J., & Turskis, Z. (2016). Hybrid multiple criteria decision-making methods: A review of applications for sustainability issues. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29(1), 857-887, https://doi.org/10.1080/1331677X.2016.123730

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-10