ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาล ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก

ผู้แต่ง

  • บุญยืน สุขแสงทอง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

แรงจูงใจ, บรรยากาศองค์การ, คุณภาพชีวิตการทำงาน, พยาบาลลูกจ้างชั่วคราว, motivation, organizational climate, quality of working life, temporary staff nurses

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจ บรรยากาศองค์การกับ คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ประชากรคือ พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบก จำนวน 244 คน กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลลูกจ้างชั่วคราว ในโรงพยาบาลภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-41 ปี สถานภาพโสด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 1-13 ปี ภายใน 5 ปี คิดที่จะลาออกและโอนย้ายร้อยละ 38.7 รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 9,700-21,500 บาท คุณภาพชีวิตการทำงานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ในระดับสูงได้แก่ แรงจูงใจ (r = 0.65) และ บรรยากาศองค์การ (r = 0.63)

 

Factors Related to Quality of Working Life of Temporary Staff Nurses in Hospitals under the Jurisdiction of the Royal Thai Army

The purposes of this research were to study the quality of working life among temporary nurses in hospitals under the Jurisdiction of the Royal Thai Army and to examine the relationship between motivational factors and organizational factors affecting the quality of working life of temporary nursing staff. The research instrument was a 4-part questionnaire validated by 3 experts tried out with 30 staff nurses. The reliabilities of the 2nd, 3rd and 4th part of the questionnaire are 0.77, 0.91 and 0.91 respectively. The sample was 150 temporary nursing staff working at the Royal Army’s hospital from four regional areas of Thailand with the data analyzed by using statistical program. Statistics used were average, percentage, standard deviation, and correlation coefficients. The findings showed that majority of the respondents were single female, aged between 21 and 41 years old, with educational level at bachelor’s degree and working experience between 1-13 years. The respondents plan to work in each hospital for 3 years with 38.7% intending to resign within the next 5 years. Their monthly incomes vary between 9,700-21,500 baht. The average mean score of the motivational and the organizational climate of the temporary nursing staff were at high level and the quality of working life of temporary nursing staff was also at high level. Both motivational and organizational factors being at high level relate to the quality of working life of temporary nursing staff with a statistical significance at the .05 level.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย