การให้อำนาจในงานการพยาบาล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า หอผู้ป่วยกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้แต่ง

  • ศรินทร อริยะเครือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • กรรณิการ์ สุวรรณโคต อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียปีการศึกษา

คำสำคัญ:

การให้อำนาจในงานการพยาบาล, ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย, ความผูกพันต่อองค์การ, nursing work empowerment, transformational leadership, organizational commitment

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการให้อำนาจในงานการพยาบาล ภาวะผู้นำการ เปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความผูกพันต่อองค์การ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้อำนาจในงานการ พยาบาล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการใน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจำการ จำนวน 202 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ความผูกพันต่อองค์การ การให้ อำนาจในงานการพยาบาล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย และนำไปใช้ในกลุ่มตัวอย่าง 30 คน วิเคราะห์ หาความเที่ยงโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค ได้เท่ากับ .84, .94 และ .97 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติแจกแจง ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน ผลการวิจัย พบว่า (1) ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอยู่ในระดับปานกลาง พยาบาลประจำการ ร้อยละ 51 ได้รับการให้อำนาจในงานการพยาบาลในระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 48.5 อยู่ในระดับสูง ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ในระดับสูง (2) การให้อำนาจในงานการพยาบาล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการใน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.438 และ .301 ตามลำดับ)

 

Nursing Work Empowerment Head Nurse’s Transformational Leadership and Organizational Commitment among Staff Nurses in Phramongkutklao Hospital

The purposes of this research were to examine the level of nursing work empowerment, head nurse’s transformational leadership, nursing staffs organizational commitment and empowerment and staff relationships at Phramongkutklao Hospital. 202 nursing staffs members were sampled using proportional stratified random sampling. The research was conducted using a 4-part questionnaire as well as demographic data on organizational commitment, nursing work empowerment and head nurse’s transformational leadership. The accuracy of the data was based on Cronbach’ Alpha Coefficient and they were .84, .94 and .97 respectively. Statistical data analysis were based on frequency, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation. The research revealed (1) Organizational commitments of majority of nursing staff at Phramongkutklao hospital were at the moderate level (51%). Although nursing staff empowerment were at moderate level, almost half of the group were at the high level (48.5%) and head nurse’s transformational leadership was at the high level. (2) Head nurse’s work empowerment and transformational leadership are moderately significant in relation to the organizational commitments of nursing staff. (r=.438 and .301, respectively).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย