การจัดตารางคุมสอบด้วยวิธีระบบอาณานิคมมด

ผู้แต่ง

  • นิกร โภคอุดม อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สมหญิง โภคอุดม อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ระบบอาณานิคมมด, จัดตารางคุมสอบ, ตารางเวลา, ant colony system, exam proctor schedule, timetable

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวิธีการจัดตารางคุมสอบของสถานศึกษาด้วยวิธีระบบอาณานิคมมด เพื่อลดภาระการจัดตาราง ของเจ้าหน้าที่ วิธีนี้กำหนดให้อาจารย์แต่ละท่านมีจำนวนการคุมสอบที่เท่ากันทั้งการคุมในคาบเวลางานปกติและนอกคาบ เวลางาน ผลการทดลองพบว่าวิธีที่นำเสนอสามารถนำไปใช้ในการจัดตารางคุมสอบของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผลลัพธ์เป็นตารางคุมสอบที่มีจำนวนการคุมสอบในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาพิเศษที่เสมอภาคกัน และสามารถ หลีกเลี่ยงการคุมสอบในวันหยุดและช่วงเวลาที่ติดภารกิจของบุคลากรได้

 

Ant Colony System for Exam Proctor Schedule

This research was aimed to present the methodology of Ant Colony System for exam proctor schedules used in educational institutes. The purpose of the study is to cut down time for organizing each staff’s proctoring table. Every staff has equal of proctoring during normal and extra workload. It is also able to avoid exam proctoring on weekend and on the staff engaged duration. In the experiment, it was found that the staff’s proctoring table derived from method of the Ant Colony System can be applied to arrange the lecturer’s exam proctoring tables effectively. The result is the proctoring tables that have the numbers of exam proctoring on the normal and extra workload are equal. It is also able to avoid exam proctoring on weekend and on the staff engaged duration.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย