เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

ผู้แต่ง

  • จิตลดา หมายมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการจัดการปัญหามลพิษด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ซึ่งเป็นวิธีที่เน้นการลดมลพิษ ที่แหล่งกำเนิดมากกว่าการควบคุมหรือการบำบัดเมื่อเกิดมลพิษขึ้นแล้ว หลักการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ประกอบด้วย การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด (การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต) และ การนำกลับมาใช้ซ้ำ/การนำกลับมาใช้ใหม่ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า สามารถลดมลพิษ ลดของเสีย ลดการใช้ทรัพยากร ลดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต

 

Cleaner Technology

This paper focuses on reducing the pollution problems by using cleaner technology which is focused on reducing pollution at the source, rather than treatments. The concept of cleaner technology is to reduce pollution at source (product reformulation and process change) in addition to reuse/recycle. Implementation of cleaner technology in industries, can reduce pollution, reduce waste, reduce resource, reduce energy and reduce production costs.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ