บาร์โค้ด 2 มิติสร้างได้อย่างไร

ผู้แต่ง

  • ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

บาร์โค้ด 2 มิติ, การเข้ารหัส, 2 D barcode, encode

บทคัดย่อ

ปัจจุบันบาร์โค้ด 2 มิติหรือ QR code ได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านอุตสาหกรรม ในเชิงพาณิชย์ ในหนังสือนิตยสารต่างๆ รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ โดยทั่วไปได้มีโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างบาร์โค้ด อย่างง่ายคือ เขียนตัวอักษร และตัวเลขเพื่อสร้างบาร์โค้ด 2 มิติขึ้นมาใช้งาน แต่สำหรับงานที่มีความซับซ้อนผู้ที่จะนำ บาร์โค้ดไปใช้งานควรต้องทราบถึงกระบวนการของการเข้ารหัสและถอดรหัสของบาร์โค้ด 2 มิติก่อน เพื่อนำผลที่ได้ ไปประยุกต์ใช้สำหรับงานต่างๆ ต่อไป บทความนี้นำเสนอ โครงสร้าง การเข้ารหัส และการสร้างบาร์โค้ด 2 มิติ พร้อม ยกตัวอย่างประกอบเป็นบาร์โค้ดรุ่นที่ 1-Q

 

How to Create a 2-D Barcode

Two-dimensional codes or QR Codes are now used over a much wider range of applications including industry, commerce, magazine, public relations and so on. There are usually the package softwares used to create simple two-dimensional codes are alphabetic and numeric. In order to have the suitable code, the encryption scheme of bar code must firstly understand to decode the encrypted data, and completely apply the bar code for any application. For the purpose of this paper, we present the structure of encryption scheme and the method of creating simple two-dimensional codes including the example of bar code version 1-Q.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ