อันตรายของอาร์คไฟฟ้า

ผู้แต่ง

  • ธนากร น้ำหอมจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

อาร์คไฟฟ้า, electric arc

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอ อันตรายของอาร์คไฟฟ้า โดยอาร์คไฟฟ้าสามารถทำอันตรายต่อร่างกายได้แม้มิได้สัมผัส กับส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เนื่องจากอาร์คเป็นการเบรกดาวน์ผ่านก๊าซ หรือผ่านอากาศ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ เกิด แรงดันเกิน อากาศรอบตัวนำมีอุณหภูมิสูง และหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าแยกออกจากกันในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าปริมาณมาก ไหลผ่าน โดยอาร์คอาจทำให้เกิดระเบิดได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้อย่างมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ระดับความบาดเจ็บที่ได้รับจากอาร์คไฟฟ้าได้แก่ ระยะห่าง อุณหภูมิ เวลา ความยาวอาร์ค พื้นที่หน้าตัดของส่วนของ ร่างกายที่กระทบกับลำอาร์ค และมุมตกกระทบลำอาร์ค การบาดเจ็บจากพลังงานอาร์คเกิดจากพลังงานอาร์ค 3 รูปแบบ ดังนี้ พลังงานแสง พลังงานความร้อน และพลังงานทางกล เมื่อได้รับอันตรายจากอาร์คไฟฟ้าจะเกิดผลกระทบต่อ ร่างกายในหลายส่วน ดังนี้ ผิวหนัง ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ หัวใจ และระบบทางเดินหายใจ ซึ่งผลกระทบดังกล่าว สามารถทำให้ผู้ได้รับอันตรายรู้สึกช็อก เจ็บปวดเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะรุนแรงไปจนถึงแก่ชีวิต เพื่อให้การปฏิบัติงาน ใกล้ส่วนที่มีไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานใกล้กับไฟฟ้าควรเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดอาร์ค ผลกระทบจากอาร์ค และ ควรให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในงานไฟฟ้า รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และกลยุทธ์ การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

Hazards of Electric Arc

This paper presents hazards of electric arc. The electric arc can be harmful even when not exposed to the electric current. The electric arc is breakdown through the gas or the air. The electric arc occurs when; overload voltage, high temperature air around conductors and the electrical contact separated from each other in the presence of large amounts of electrical current. The arc can also cause explosions. This will cause significant body injuries. Factors affecting the level of injuries received from the electric arc, including distance, temperature, time, arc length, cross-sectional area of body exposed to the arc and angle of incidence of arc energy. Injuries caused by arc energy arc three types; light energy, heat energy and mechanical energy. The danger of electric arc will affect many parts of the body; skin, nervous system, muscular system, the heart and the pulmonary system. The effects of arc energy can cause injury which could be a little pain or death. For safety, electrical workers should understand the causes of the arc when working in areas with possibility of arcs workers should pay lots of attention and use personal protective equipment in addition to strategies to prevent electrical arcs which make the work with electricity even more safe.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ