ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการต่อความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียงที่บ้าน

ผู้แต่ง

  • จิรานุวัฒน์ ชาญสูงเนิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • พรรณปพร ชุนหบดี สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชก

คำสำคัญ:

ผู้ดูแลผู้พิการที่บ้าน, ความเหนื่อยล้า, โปรแกรมการจัดการกับอาการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการต่อความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียงที่บ้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลหลักของผู้พิการติดเตียงที่บ้าน จำนวน 44 คน เป็นกลุ่มควบคุม 22 คน กลุ่มทดลอง 22 คน กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการกับอาการและการดูแล ซึ่งโปรแกรมนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากแบบจำลองการจัดการกับอาการของ Dodd et al. (2001) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (1) การประเมินความต้องการและประสบการณ์การรับรู้ของผู้ดูแล (2) การพัฒนาศักยภาพในการจัดการกับอาการ (3) การจัดการอาการด้วยตนเองที่บ้าน และ (4) การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้พิการที่บ้าน และแบบประเมินความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้พิการที่บ้าน ที่พัฒนาขึ้นจากแบบวัด Piper Fatigue Mode (Piper et al., 1998) ซึ่งมีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .94 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณาและสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียงที่บ้านกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมการจัดการกับอาการ 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์น้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรม ฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียงที่บ้านกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรม 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boonvas, K., Supanunt, T., Chunhabordee, A., & Wae, N. (2017). Caregiver stress and needs in caring disabled. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(1), 205-216. (in Thai)

Chansungnoen, J., Maneechote, P., & Sawatdee, D. (2017). Anxiety in caregiver of patients with traumatic brain injury. Journal of Southern Technology, 10(1), 71-78. (in Thai)

Chueluecha, C. (2012). Rehabilitation in stroke. Thammasat Medical Journal, 12(1), 97-111. (in Thai)

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. (2022). Disabled person situation. Retrieved from. https://dep.go.th/th/law-academic/knowledge-base/disabled-person-situation. (in Thai)

Dodd, M., Janson, S., Facione, N., Faucett, J., Froelicher, E. S., Humphreys, J., Lee, K., Miaskowski, C., Puntillo, K., Rankin, S., & Taylor, D. (2001). Advancing the science of symptom management. Journal of Advanced Nursing, 33(5), 668–676. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01697.x.

Fongkerd, S., Sinsuesatkul, S., & Tantalanukul, S. (2019). Community nurse practitioner’ role in caring family caregivers of bedridden patients. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 21(1), 46-55. (in Thai)

Jooprempree, K., & Tabootwong, W. (2022). Experiences of primary caregivers in caregiving for older family members with bedridden at home. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 14(1), 191-205. (in Thai)

Kanthamalee, S., Wognsaree, C. & Phanchana, N. (2019). Home visiting of nurses for caring the dependent elderly people. EAU Heritage Journal Science and Technology, 12(3), 107-117. (in Thai)

Khiewchaum, R. (2016). Effect of traumatic brain injury. Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(1), 103-111. (in Thai)

Krairak, L., Prapaipanich, W., & Monkong S. (2016). Fatigue and fatigue management of family caregivers caring for older adults with heart failure post discharge. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 27(2), 17-30. (in Thai)

Neurological Institute of Thailand. (2007). Clinical practice guidelines for stroke rehabilitation. Bangkok: Department of Medical Services. (in Thai)

Pandee, D., Masinghboon, K., Kunsongkeit, W. & Wachirawat, W. (2006). Predictors of coping strategies among family members of patients with head injury. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 8(1), 52-63. (in Thai)

Phothidara, Y., Korcharoenyos, C., Somkumlung, P., & Chaiyasit, Y. (2014). Factors effecting on fatigue in strokes’ caregiver. Journal of Nursing Science and Health, 37(3), 46-55. (in Thai)

Phuthasane, C., & Chanokporn, J. (2016). The effect of pro-self program combined with yoga practice on fatigue in breast cancer patients undergoing chemotherapy. HCU. Journal, 19(38), 61-75. (in Thai)

Piper, B. F. (2003). Fatigue. In V. Carrieri-Kohlman, A. M. Lindsey, & C. M. West (Eds.). Pathophysiological phenomena in nursing: Human Responses to illness (pp. 209-234). St Louis: Saunders.

Piper, B. F. Diddle, S. L., Dodd, M. J., Weiss, M. C., Slaughther, R. E., and Paul, S. M. (1998). The revised piper fatigue scale: Psychometric evaluation in women with breast cancer. Oncology Nursing Forum, 25(4), 677-684.

Promkaew, P., Sumdangsan, D., Jongketkit, W., & Jantawee, N. (2019). Fatigue symptom management among family caregivers of persons with traumatic brain injury. Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals, 34(1), 137-148. (in Thai)

Reanrhom, C. (2009). Effects of symptom management program combind with qigong On anxiety and fatigue in breast cancer patients Receiving chemotherapy. The Meeting of The Academic Conference Project Subject Innovation in Teaching and Learning Management in Nursing. May 12-14, 2009. Bangkok: Faculty of Nursing Chulalongkorn University. (in Thai)

Richardson, A., & Ream, E. K. (1997). Self-care behaviours initiated by chemotherapy patients in response to fatigue. International Journal of Nursing Studies, 34(1), 35–43. https://doi.org/10.1016/s0020-7489(96)00031-4

Rubleak, U. (2006). The effect of symptom management combined with qigong practice program on fatigue of cerebrovascular caregivers (Master’s thesis). Chulalongkorn University. Bangkok. (in Thai)

Sribenjamas, V., Tangkawanich, T., Tunsupasawasdeekhul, S., & Linchareon, A. (2016). The effect of symptom management program on fatigue and muscle strength in person living with HIV/AIDS. Journal of Nursing and Health Sciences, 10(2), 61-70. (in Thai)

Thanasilp, S. (2009). Advanced adult nursing 2. Bangkok: Faculty of Nursing, Chulalongkorn University. (in Thai)

World Health Organization. (2018). Disability and health. Retrieved from. https://www. who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-21