การฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อ สำหรับพนักงาน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้แต่ง

  • สุริวิภา ขุนทอง นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

การฝึกอบรมบนเว็บ, การเรียนรู้แบบร่วมมือ บริษัท เด็มโก้ จำกัด, training on web, cooperative learning, Demco Public Company

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การจัดซื้อ สำหรับพนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรมและ หลังจากการฝึกอบรม และ (3) ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมบนเว็บของผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นพนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยประกอบด้วย (1) การฝึกอบรมบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรม และหลังจากการฝึกอบรม (3) แบบประเมินคุณภาพเว็บฝึกอบรม สำหรับผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยี (4) ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบค่า t-test, ค่า \bar{x} และค่า SD ผลการวิจัยพบว่า (1) การฝึกอบรมบนเว็บมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ 80/80 มีดังนี้ บทเรียน ที่ 1 (E1/E2) 78.00/87.20, บทเรียนที่ 2 (E1/E2) 76.40/89.40, บทเรียนที่ 3 (E1/E2) 77.00/91.80 และบทเรียนที่ 4 (E1/E2) 72.00/90.00 ตามลำดับ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนฝึกอบรม และหลังฝึกอบรมคะแนนก่อนและคะแนนหลังฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน หลังฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนฝึกอบรมเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ (3) ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม บนเว็บด้านความยากง่ายในการใช้เว็บอยู่ในระดับมาก ด้านการนำเสนอเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ด้านการออกแบบจอภาพ อยู่ในระดับมาก ในความคิดเห็นในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ในด้านประโยชน์และการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก มีความคิด เห็นต่อการฝึกอบรมบนเว็บ โดยคิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด

 

Training on Web with Cooperative Learning in Purchase for Employees of Demco Public Company Limited

The objectives of this research were: to develop and test the effectiveness of training programs on the Web using cooperative learning on the subject of purchasing for employees of Demco Public Company Limited, to compare the academic achievements prior to and after the training, and to assess the results of the training in terms of training satisfaction and the knowledge gained on the subject of purchasing. The statistics used to analyze the data were mean and standard deviation. The results showed that: the training using cooperative learning on the basis of 80/80 purchasing performance are as follows: Lesson 1 (E1/E2) 78.00/87.20, Lesson 2 (E1/E2) 76.40/89.40, Lesson 3 (E1/E2) 77.00/91.80 and Lesson 4 (E1/E2) 72.00/90.00; on the academic achievement prior to and after the training sessions, there was a purchase of 4 units from pre-training based on assumption with the score after training significantly different statistically at the .05 level; the review of the training in terms of the knowledge gained indicated that the following factors contibuted to the difficulty of training on the Web at high levels: pesentation, design of the monitor in terms of benefits and its use and the excessive training on the web.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย