ชุดทดสอบการกระจายแสงควบคุมด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์

ผู้แต่ง

  • พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • อติกร เสรีพัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ธนากร น้ำหอมจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การกระจายแสง, โคมไฟแบบส่องลง, คอมแพคฟลูออเรสเซนต์, สเต็ปปิ้งมอเตอร์, distribution of light, down light, compact fluorescent, stepping motor control

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ออกแบบและสร้างชุดทดสอบการกระจายแสงของโคมไฟ ควบคุมด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์ ใช้หลอด คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 11 และ 20 วัตต์ เพื่อการเปรียบเทียบโคมไฟแบบส่องลง ขนาด 10.2 cm และ 15.2 cm กำหนดระยะทางการวัดการกระจายแสงของโคมไฟ จากแหล่งกำเนิดแสงถึงลักซ์มิเตอร์เป็นระยะ 0.1-1 m และ ปรับค่ามุมการกระจายแสงของโคมไฟดาวน์ไลท์ โดยปรับมุมจากแหล่งกำเนิดแสงถึงลักซ์มิเตอร์ ตั้งแต่ -90° ถึง +90° และภายในชุดทดสอบเป็นสีดำด้านเพื่อลดการสะท้อนแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ใช้เปรียบเทียบลักษณะการกระจายแสง ของโคมไฟดาวน์ไลท์ที่ได้จากการทดลอง กับลักษณะการกระจายแสงของโคมไฟจากบริษัทที่มีมาตรฐานผลจากการทดสอบ ชุดควบคุมระยะทาง และมุมการกระจายแสง ด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์มีค่าความคลาดเคลื่อน ±1%

 

Distribution of Light Apparatus by Stepping Motor Control

This research is design and construction a distribution of light test-set by stepping motor control that use compact fluorescent lamp of 11 and 20 watts. The experiment is comparison of down light which has size 10.2 cm and 15.2 cm. The distance of distribution of light from the light source to lux meter is between 0.1 to 1 m and can be adjusted angle of distribution of light from the light source to lux meter for the down light between -90° to +90°. The inside test-set is a black flat color in order to reduce of the reflection of light from the source. For compare characteristic distribution of light from the experimental with standard polar curve. The test results of distribution of light have error at ±1%

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย