การออกแบบศูนย์ข้อมูลตามรูปแบบการใช้งานและขนาดขององค์กร

ผู้แต่ง

  • ศิริวรรณ ภิรมย์ฤทธิ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์ อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ศูนย์ข้อมูล, ระดับศูนย์ข้อมูลที่ประเมินโดยหน่วยงาน UPTIME, ระดับมาตรฐานการให้บริการศูนย์ข้อมูล, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, data center, data center tiers, data center standards, green data center

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบไอทีขององค์กรถือเป็นกลยุทธ์หลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง ระบบไอทีเป็นการทำงานโดยอาศัย ความรู้และศักยภาพของระบบซอฟต์แวร์ ระบบเซิฟเวอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และที่สำคัญคือ ระบบสำรอง ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศขององค์กร หน้าที่หลักของศูนย์ข้อมูล คือ การรักษาเสถียรภาพของระบบไอทีองค์กร ให้สามารถบริการข้อมูลให้กับลูกค้าและบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรควรให้ความสำคัญในการออกแบบ และปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเดิมให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน โดย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูลทั้ง การออกแบบระบบโดยรวม อุปกรณ์ที่เลือกใช้ การติดตั้งที่ถูกต้อง และการบำรุงรักษาให้ถูกวิธี ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการออกแบบ หรือปรับปรุงศูนย์ข้อมูล จำเป็นต้องศึกษา ติดตาม ข่าวสารด้านเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล เพื่อสามารถคัดเลือก และนำอุปกรณ์หรือระบบที่ทันสมัยมาปรับใช้กับศูนย์ข้อมูลของ หน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม บทความนี้นำเสนอแนวทางในการออกแบบศูนย์ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

 

Data Center Design for Organization Functions and Scale

Information systems play an important role in the business operation of organizations. IT Development of an organization is notably one among the strategies in business. IT system is seen as core knowledge and capability of systems software, server system, especially, data center (Data center) which are key components of computer systems and corporate information. Its main function is not only to facilitate expensive computer equipment but also to keep the stability of the IT organization in continuously providing services to clients and staff agencies. The organization should pay attention in designing and improving existing data center effectively and appropriately by operating according to a standard data center, which is complicated and detailed. The organization should also consider various factors such as overall design, equipment selection, proper installment and appropriate maintenance. In addition, the person responsible in designing or improving the data center needs to learn and be updated on technological information to be able to determine and employ the modern devices and system applicable to the data center of the organization. This paper aims to present guidelines or a framework to design a new data center according to international standard and to improve an existing data to become effective in order to meet organization requirements.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ