การปรับกระบวนทัศน์เรื่องจริยธรรมคุณธรรมสำหรับพยาบาลในยุคโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง

  • สีวลี ศิริไล ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน ประเภทปรัชญา (สาขาจริยศาสตร์)

คำสำคัญ:

กระบวนทัศน์, หลักจริยธรรมพื้นฐานของบริการสุขภาพ, ปัญหาจริยธรรม, ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์, paradigm, principle of health care fundamental ethics, ethical problems, human dignity

บทคัดย่อ

การพยาบาลมีหลักจริยธรรมที่สำคัญ คือ ความเมตตากรุณา ความอ่อนโยน ความเข้าใจเห็นใจ ความอดทน ความเป็นสุภาพชนซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับกันมาโดยตลอด ปัจจุบันเมื่อสังคมก้าวสู่ความเป็น โลกาภิวัตน์ความเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้นทั้งในทางสังคมรวมทั้งในวงการสุขภาพ มีการประกาศหลักจริยธรรม พื้นฐานของบริการสุขภาพที่เป็นสากลโดยแพทยสมาคมโลกร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกทำให้หลักการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์มีความสำคัญและเป็นหัวใจของการให้บริการแก่ผู้ป่วย รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างหลักจริยธรรมกับ กฎหมายทำให้การปฏิบัติงานของพยาบาลต้องเผชิญกับปัญหาจริยธรรมประเด็นต่างๆ ที่ต่างไปจากอดีต ด้วยเหตุนี้ทำให้ พยาบาลต้องปรับกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 

Ethical Paradigm Shift of Nurses Globalized Era

All nurses have long been working based on basic ethical principles: compassion tenderness, sympathy, patience, and other human virtues. This highlights nursing images to be accepted and respected. Nowadays, all societies including the public health arena are being transformed into globalization. As a result, nurses encounter new ethical challenges which differ from those in the old days. The declaration on Principles of health care fundamental ethics stated by the World Health Organization in cooperation with the Medical Council of Thailand put importance on human dignity as a key of health care services. In addition, the link between ethical principles and law force nurses to shift their paradigm to conform to international standards.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความพิเศษ