การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน: องค์การกำกับดูแลกิจการบินพลเรือน

ผู้แต่ง

  • ธรรมนูญ เกียรติกำจร อาจารย์ประจำคณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, องค์การกำกับดูแลกิจการบินพลเรือน, องค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ, Problem-Based Learning, Civil Aviation Authority, International Civil Aviation Organization

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน: องค์การกำกับดูแลกิจการบินพลเรือน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาศัยวิธีการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการบิน มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย จำนวน 45 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา จากผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักศึกษาในเรื่อง องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีระดับคะแนน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีก ทั้งนักศึกษายังมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ จากการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับมาก

 

Development of Learning Process Using Problem–Based Learning: Civil Aviation Authority

The Objectives of this research were to study the learning outcome of, 45 junior students who have studied a course entitled “the International Civil Aviation Organization” in the School of Aviation at Eastern Asia University, as well as the students’ satisfaction regarding Problem-Based Learning. The data to be used for statistic calculations were pre-test/post-test scores and levels of satisfaction evaluated by such students. The descriptive statistics, such as arithmetic mean and standard deviation, were used for data analyzing. Results reflected that the learning outcome from the post-test scores of the students using Problem-Based Learning were higher than that of the pre-test scores.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย