ภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนวัดมูลจินดารามและโรงเรียนธัญสิทธิ์ศิลป์

ผู้แต่ง

  • ชญานิกา ศรีวิชัย อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ภัทร์ภร อยู่สุข อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • วนิดา แพร่ภาษา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ภาวะโภชนาการเกิน, โรงเรียนวัดมูลจินดาราม, โรงเรียนธัญสิทธิ์ศิลป์, obesity situation, JINDARAM, TANYASITSIN

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ศึกษาภาวะโภชนาการเกิน ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนวัดมูลจินดารามและ โรงเรียนธัญสิทธิ์ศิลป์และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินในเด็กเหล่านี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดมูลจินดารามและโรงเรียนธัญสิทธิ์ศิลป์ ชั้นประถมศึกษา 1-6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ค่าความเชื่อมั่นเชิงเนื้อหา ของเครื่องมือ เท่ากับ 0.84 แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ประกอบด้วย: ปัจจัยด้านพันธุกรรม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการออกกำลังกาย และพฤติกรรมของกิจวัตรประจำวัน ผลการวิจัยพบว่าทั้งปัจจัยด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียน

 

Obesity Situation of Students in Prathom Suksa 1-6 in JINDARAM and TANYASITSIN Schools

The purposes of this research were to study the Obesity situation of students in Prathom Suksa 1–6 in JINDARAM and TANYASITSIN school. Research samples were 80 parents of obesity students. The instrument was a structured interview. Reliability of the instrument was 0.84, consisted of two factors: the genetic factor and context of environment (eating behavior, exercise behavior and factor of daily activities). The results showed genetic factors and context of environment were related and affected the Obesity situation of students.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย