“เซลล์เชื้อเพลิง” แหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต

ผู้แต่ง

  • สุกาญจนา เลขพัฒน์ อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สมบัติ ทีฆทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

เซลเชื้อเพลิง, พลังงานใหม่, สถานภาพเซลเชื้อเพลิงในประเทศไทย, fuel cell, new energy, Thailand’s fuel cell status

บทคัดย่อ

พลังงานเป็นปัญหาสำคัญของโลกในอนาคต เนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันกำลังหมดไป อย่างรวดเร็วหากใช้เพิ่มขึ้นด้วยอัตราปัจจุบัน เช่น ก๊าซธรรมชาติจะหมดไปในราว 20-30 ปี น้ำมันจะหมดไป ใน 30-40 ปี และถ่านหินจะหมดไปในราว 80-100 ปี เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความพยายามในการวิจัยและพัฒนา เพื่อค้นหาพลังงานรูปแบบใหม่ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

เซลเชื้อเพลิงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนใกล้ที่เข้าสู่การใช้งานในชีวิต ประจำวันได้ บทความนี้มุ่งนำเสนอประวัติความเป็นมา เทคโนโลยี พัฒนาการที่เกิดขึ้นในโลก และการวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยด้วย

 

Fuel cell

Energy is one of future world important problem due to most of popular form of energy used today will be depleted pretty soon, if incremental utilization rate increase as it was. For example, natural gas will deplete in 20-30 years, petroleum oil will deplete in 30-40 years, and coal will deplete in 80-100 year. So, there are efforts in research and development for finding innovative commercializes form of energy to be used as a substitute in the future.

Fuel cell is an innovation which develops very fast and very close to be used in quotidian life. This article aimed to present history, technology, world existing development, and development which have been done in Thailand.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความพิเศษ