วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเที่ยวบินกับการเคลื่อนไหวของอากาศยานและผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้แต่ง

  • รุจิเรข ดำมณี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2555
  • พจนา สิมะเสถียร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การเคลื่อนไหวของอากาศยาน, ผู้โดยสาร, ท่าอากาศยานกรุงเทพฯดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, Aircraft movement and Passenger movement, Don Mueang International Airport, Suvarnabhumi Airport

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของท่าอากาศยานกรุงเทพฯ กับการเคลื่อนไหวของ อากาศยานและผู้โดยสารระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จาก ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 -2554 ของท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และข้อมูลสถิติการขนส่ง ทางอากาศ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2554 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มารวบรวมและทำการวิจัย วิเคราะห์ในรูปแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ถดถอยด้วยเทคนิค 5 รูปแบบ มาเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์ ที่เหมาะสม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2007 ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง ปีพ.ศ. 2540-2548 และปีพ.ศ. 2550-2554 ที่ดำเนินการท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ดอนเมืองกับความเคลื่อนไหวของ อากาศยานและผู้โดยสาร มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบสมการโพลิโนเมียล กำลังสาม และความสัมพันธ์ระหว่าง ปีพ.ศ. 2551-2554 ที่ดำเนินการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับความเคลื่อนไหวของอากาศยานละผู้โดยสาร มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบสมการโพลิโนเมียล กำลังสอง และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการอื่น ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กันของข้อมูล

 

Regression Analysis of Air Transport Statistics on Don Mueang International Airport Suvarnabhumi Airport

The purposes of this research were as follows: (1) To analyzed the relationship between Don Mueang International Airport operated in two periods 1997 2005 and 2007-2011 with the Aircraft movement and passenger movement. (2) To analyzed the relationship between Suvarnabhumi Airport operated from 2008 to 2011 with the Aircraft movement and passenger movement The secondary data source was drawn from Statistic Air Transport of Airport of Thailand Public Company Limited . In this research the regression analysis with 5 model was used to analyze. The result found at Don Mueang International Airport as in 1997-2005 and 2007-2011 with Aircraft movement and passenger movement that it was necessary to use Cubic regression model as correspondence and had to be appropriate in this relation. As to Suvarnabhumi Airport operated in 2008 to 2011 with Aircraft movement and passenger movement as the same that had to use Quadratic regression model. Furthermore, the result in other regression model had not found related.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย