ทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรมของพนักงานควบคุมจราจร ทางอากาศบริเวณสนามบินที่มีต่อข้อมูลจากอุปกรณ์เรดาร์ STREAMS ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้แต่ง

  • ตรชาติ ทูรวัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2555
  • พจนา สิมะเสถียร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ทัศนคติ, ความรู้, และพฤติกรรม, พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศฯ, อุปกรณ์เรดาร์ STREAMS, attitudes, cognitions and behaviors, air traffic controllers, radar STREAMS

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติต่อสมรรถนะของอุปกรณ์เรดาร์ STREAMS ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เรดาร์ STREAMS และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เรดาร์ STREAMS ของพนักงานควบคุม จราจรทางอากาศบริเวณสนามบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเพื่อวิเคราะห์ทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรม ของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศฯ ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจัย พบว่า (1) พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศฯ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมโดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (2) พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศฯ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน

 

Attitudes, Cognitions and Behaviors of Air Traffic Controllers a t Suvarnabhumi Airport Affecting their Perception of the Information Reflf lected on the Radar STREAMS Equipment

The research aims to analyze attitudes, cognitions and behaviors of air traffic controllers at Suvarnabhumi airport affecting their perception of the information reflected on the radar STREAMS equipment and the contribution of different personal factors, such as sex age level of education and work experience. Tools utilized for this research was a questionnaire. The research populations derived from the air traffic controllers stationed at Suvarnabhumi Airport totaling 100 subjects. Due to the limitation of the population, this research incorporated all are traffic working at Suvarnabhumi Airport. The research period is from October 2012-February 2013. This results of this research are (1) The attitudes, cognitions and behaviors of air traffic controllers, in general, are at the high level and amongst the three areas; (2) The different personal factors contribute no significant diffe rence at 0.05 level

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย