การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยการลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์

ผู้แต่ง

  • ธีรพงศ์ บริรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน, กระดาษเซลลูโลส, การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ, split type air conditioning, cellulose paper, aircondition system performance development

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิอากาศที่ใช้ในการระบาย ความร้อนของคอนเซอร์ซึ่งทำจากกระดาษเซลลูโลสและใช้น้ำจากอีแวพพอเรเตอร์ในการหล่อเย็น พารามิเตอร์ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็นกำลังงานที่ใช้ของ ระบบ และพลังงานไฟฟ้า จากการทดลองกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนยี่ห้อ FUJIBISHI แบบตั้งแขวน ขนาด การทำความเย็น 12,000 Btu/hr ติดตั้งที่ห้องขนาด 13.4 ตารางเมตร เปิดใช้งาน 8 ชั่วโมง (08:00-16:00 น.) พบว่าการติดตั้งชุดลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ เครื่องปรับอากาศสามารถระบายความร้อนได้ดี ค่าสัมประสิทธิ์ สมรรถนะ (COP) ของระบบปรับอากาศได้เท่ากับ 5.42 และมีค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น 14.78 กำลังงาน ที่ใช้ของระบบ 5.4483 (kW-hr) เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากเดิม 20.92 %

 

Efficiency Enhancement for Split Type Air Conditioning Systems by Decreasing Condensing Unit Temperature

The objective of this paper is to comparatively study the performance of the air conditioning unit between conventional vapor compression and conventional vapor compression using decrease temperature before inlet condensing unit cellulose paper and water condensing from the evaporator is used to decrease the air temperature before air inlet to condensing unit. The criteria for evaluating the performance of the air conditioning unit has energy consumption, coefficient of the performance, and energy efficiency ratio. In this study the brand of test air condition is Fujibishi floor & ceiling type size 12,000 Btu. Room size to install 13.4 m2. Time use to open air conditioning for tests is 8 hour (08:00- 16:00 am.). The result of tests, show that to install the set to decrease temperature before the inlet condensing unit processes, COP is 5.42. EER is 14.78. Power of system is 5.4483 kW-hr.,thus electric energy consumption decreased by 20.92 %.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย