ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้นคืนภาพ

ผู้แต่ง

  • ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การประมวลผลภาพ, การค้นคืนภาพ, การเรียกคืน และ ความแม่นยำ, Image processing, Image retrieval, Recall and Precision

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงสาระสำคัญสำหรับงานวิจัยด้านการค้นคืนภาพ อันประกอบด้วยความรู้เบื้องต้น ของศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัล โครงสร้างของระบบค้นคืนภาพ การจำแนกคุณลักษณะสำคัญของภาพ การพิจารณา ความเหมือนกันของภาพ การเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพ เครื่องมือประเมินสำหรับวัดประสิทธิภาพของ ระบบค้นคืนภาพ ได้แก่ การวัดค่าความถูกต้องและความแม่นยำของระบบ


Image Retrieval Fundamentals

This paper reviews important issues in image retrieval research. These issues are the basic science of digital imaging, image retrieval structure and discriminate features and methods to compare and differentiate images for image retrieval system. Tools for evaluating efficiency of an image retrieval system, such as precision and recall, and also disussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ