การกำกับตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง

ผู้แต่ง

  • ชญานิกา ศรีวิชัย อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การกำกับตนเอง, โรคไตวายเรื้อรัง, เด็กวัยเรียน, Self-regulation, chronic kidney disease, school age children

บทคัดย่อ

โรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยเด็กเป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านสาธารณสุข และเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญ ไตวายเรื้อรังถือเป็นระยะสุดท้ายของการเกิดโรคไตทุกชนิด ผู้ป่วยจะมีการสูญเสียหน้าที่ของไตอย่างถาวรทำให้ เกิดอาการผิดปกติต่างๆ มากมาย ปัจจุบันอัตราการเกิดไตวายเรื้อรังในเด็กมีเพิ่มขึ้น และแต่ละปีจะมีจำนวน ผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตจากโรคไตวายเรื้อรังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันการรักษาสามารถชะลอการเสียชีวิต ลงได้ แต่ผู้ป่วยเด็กที่รอดชีวิตยังคงอยู่ในภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาแบบประคับประคอง หรือ การรักษาด้วยการล้างไตเป็นระยะๆ ไปตลอดชีวิต ทำให้เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม การดูแลกำกับตนเอง จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยเด็ก ซึ่งผู้ป่วยจะต้องรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถดูแลกำกับตนเองได้จาก ลักษณะของพยาธิสภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทุกระบบและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้ ทั้งนี้โรคไตวาย เรื้อรังเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดและอัตราการเสื่อมสภาพของไตยังคงดำเนินต่อไป เป้าหมายหลักในการรักษา ดูแลโรคไตวายเรื้อรัง คือ การควบคุมอาการของโรค และการหยุดยั้งการเสื่อมสภาพของไตที่กำลังดำเนินต่อไป การรักษาภาวะดังกล่าวนอกจากจะป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนแล้วยังชะลอได้ด้วยการจำกัดชนิดของอาหาร ที่บริโภคร่วมกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง หากผู้ป่วยมีการกำกับตนเองในเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม แล้วก็จะเป็นการช่วยให้แผนการรักษามีประสิทธิภาพ

 

Self-regulation of School Age Children with Chronic Kidney Disease

Renal disease in children is a major public health problem and is a major cause of death. Kidney failure is the final stage of chronic kidney disease. Patients will have loss of permanent kidney function, increased various abnormalities present at birth in children with chronic renal failure, and every year the number of patients who died with chronic kidney disease has increased. Although the current treatments can slow down deterioration, patients who survive and remain in a state of chronic illness that requires palliative treatment or treatment with periodical dialysis, are a burden to family and society. Self-care is important for patients. Patients need to know how to take care of themselves with the appearance of pathological changes in all body systems, to reduce complications of the disease. The renal disease is not cured the disease and the rate of deterioration will continue. The main goal of treatment is to control symptoms and stop the deterioration of the kidneys, are ongoing. Such treatment will prevent complications deterioration is also limited by the types of food consumed. If the patient is self-directed in the proper diet, it will help plan effective treatment. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ