อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับโรงประลองวิศวกรรม

ผู้แต่ง

  • ธนากร น้ำหอมจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • พรทิพย์ ชัยวัฒนะ วิศวกรงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ
  • จิตลดา หมายมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ธีรพงศ์ บริรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล, โรงประลองวิศวกรรม, Personal Protective Equipment (PPE), Engineering Workshop Area

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอ ความหมาย วัตถุประสงค์และประเภท ของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ดังนี้ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน อุปกรณ์ป้องกันขา และเท้า อุปกรณ์ป้องกันลำตัว อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ และอุปกรณ์ป้องกันหู เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกล เบื้องต้นในโรงประลองวิศวกรรม เช่น ปากกาจับชิ้นงาน เลื่อยมือ ตะไบ ค้อน เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเจียร และเครื่องเชื่อม ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับ เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลสำหรับการฝึกปฏิบัติงานในโรงประลองวิศวกรรมประจำเครื่องมือกลต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน

 

Personal Protective Equipment for Engineering Workshop

This paper presents the meaning, objective and type of personal protective equipment (PPE) such as head protection, face and eyes protection, hand and arm protection, leg and foot protection, body protection, respiratory protection and ear protection in an engineering workshop. The common tools and basic machine in engineering workshop areas such as clamps, hand saws, file, hammer, lathes machines, milling machines, drilling machines, grinding machine and welding. The analysis results provide the personal protective equipment recommendation for the common tools and basic machines, in an engineering workshop area to achieve safety and reduce accidents.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ