ความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และ ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • พรทิภา ซาบุตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ภาวะสุขภาพจิต, สิ่งแวดล้อมในการทำงาน, ความสามารถในการทำงาน, พยาบาลวิชาชีพ, mental health, working environment, work ability, professional nurse

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความสามารถในการทำงานของพยาบาล วิชาชีพ (2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมในการทำงานกับความสามารถในการ ทำงานของพยาบาลวิชาชีพ (3) ปัจจัยที่สามารถทำนายความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างเป็น พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุ 23-59 ปี ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 252 คน เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ ไคว์-สแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลด้วยการถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า (1) พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีความสามารถในการทำงานอยู่ในระดับดี ร้อยละ 53.6 ระดับ ดีมาก ร้อยละ 17.9 (2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ ภาวะ สุขภาพจิตโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ และ สิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการทำงานของพยาบาล วิชาชีพ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < .05 (3) ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ ภาวะสุขภาพจิตด้านอาการทางกาย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน ความมุ่งมั่นในงาน และด้านความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.05 และสามารถ ร่วมกันทำนาย (R2) ความสามารถในการทำงานพยาบาลวิชาชีพได้ ร้อยละ 29.1 (p-value < .001)

 

Correlation of Mental Health, Working Environment and Work Ability of Professional Nurses in Hospitals under Public Health Ministry, Pathum Thani Province

The purpose of this cross-sectional survey research was to study (1) the work ability of the professional nurses (2) the correlation of personal factors, mental health, working environment and work ability of the professional nurses (3) the factor which could predict the work ability of the professional nurses in hospitals under Public health ministry (MOPH), Pathumthani province. The 252 samples were professional nurses in hospital under MOPH, Pathumthani province, aged 23-59 years by using simple random sampling. The research tool used for collecting data was quesionare. Descriptive analysis was used to analyze the data, as well as Chi square, the Pearson’s product moment correlation and Multiple regression. The results showed that (1) the work ability showed 53.6% were at good level and 17.9% were at very good level. (2) The factors correlated negatively overall. Eeach dimension with work ability of the professional nurses was mental health. However, a positive relationship was found for working environment overall and for each dimension included significantly, (p-value < .05). (3) The factors influencing work ability were mental health status related to physical symptom problem, working environment related to physical environment, working commitment, and team relationship. These factors could predict the working ability of the sample with R2=29.1% (p-value < .001)

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย