การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของงานห้องสมุด สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้แต่ง

  • อรอนงค์ อุดมวงศ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

รูปแบบกระบวนการทางธุรกิจ, การปรับปรุงกระบวนการของงานห้องสมุด, กระบวนการทางธุรกิจ, business process modeling, business process improvement library, business process management

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ศึกษากระบวนการทำงานของงานห้องสมุด โดยใช้รูปแบบ ของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Modeling Notation--BPMN) ซึ่งใช้สื่อสัญลักษณ์เพื่ออธิบาย รายละเอียด และความสัมพันธ์ของการดำเนินงานร่วมกันภายในองค์กร วิธีศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของงาน ห้องสมุด ทำโดยพัฒนาแบบจำลองและทดลองใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้น เพื่อปรับกระบวนการทำงาน ของสำนัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการทำงาน สามารถลดขั้นตอนการทำงานของการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดเวลาที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพ ในการนำทรัพยากรออกให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร และการรายงานผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานต่อไป

 

Using Business Process Modelling for the Library Work Improvement in the Central Library of Eastern Asia University

The purpose of this study was as follows: to study the function of the library by using the (Business Process Modeling Notation--BPMN). This model is a symbolic media to describe the details and relations of the work process within the organization is the library. The researcher developed a BPMN Library Model, and used it to improve the working process of the Central Library of Eastern Asia university. The results showed that the Model improve the process work and to reduce the process of storing redundant data, reducing the time required to record data. Optimization of resources is available more quickly under the constraint of number of personnel and reporting results more quickly Increased client satisfaction And resulted of the good corporate image.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย