การศึกษาการใช้พลังงานของวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ ชนิดเต็มคลื่นระหว่างไดโอด 4 ตัว และไดโอดแบบโมดูล สำหรับแหล่งจ่ายไฟของหลอดไฟฟ้าแอลอีดี

ผู้แต่ง

  • ปฏิภาณ เกิดลาภ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ชุติพนธ์ อู่ยายโสม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • กนกพร รอดแสวง บริษัท บอน มาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

คำสำคัญ:

แหล่งจ่ายไฟ, หลอดแอลอีดี, การประหยัดพลังงาน, power supply, light emitting diode, energy savings

บทคัดย่อ

บทความนี้เสนอการเปรียบเทียบผลกระทบของวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ชนิดเต็มคลื่นระหว่างการใช้ ไดโอด 4 ตัว และไดโอดแบบโมดูล 1 ตัว ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานของแหล่งจ่ายไฟของหลอดไฟฟ้าแอลอีดี โดยทำการเปรียบเทียบแหล่งจ่ายแบบไดโอด 4 ตัวต่อกันภายนอก กับแบบโมดูลซึ่งมีไดโอดบรรจุอยู่ภายใน 4 ตัว ต่อแบบบริดจ์ และ การเปรียบเทียบแหล่งจ่ายไฟ 2 ชนิด ปรากฎว่าแหล่งจ่ายไฟแบบไดโอด 4 ตัว ใช้กำลังไฟฟ้า มากกว่าแบบโมดูล 1 ตัว ประมาณ 6.3 เปอร์เซ็นต์ และแหล่งจ่ายไฟแบบไดโอด 4 ตัวจะมีค่าความสว่างมากกว่า ไอโอดแบบโมดูล 1 ตัว ประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ผลที่ได้จะเป็นข้อมูลในการวิจัยทางด้านการประหยัดพลังงาน ในระบบแสงสว่าง

 

Comparison of Effect of Full Bridge Rectif ier Circuit Between 4 Diodes and 1 Diode Module on Energy Saving for Power Supply of LED Lamp Illuminating

This paper presents the comparison of the effect of full bridge rectifier circuit between 4 diodes and 1 diode module on energy saving for power supply of LED Lamp and compareing the power supply with module type and the 4 diodes type. The experimental results show the power consumption difference is about 6.3 percentage and the brightness difference is about 1.5 percent. 4 diodes type is less bright than the module type 1 lux power loss is less than in system, input power factor of transformer is more than, and input current is less and cost less. The experimental results are used to save energy in lighting system.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย