การวางแผนการบินก่อนปฏิบัติการบิน

ผู้แต่ง

  • ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์ คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

แผนการบิน, การวางแผนการบินก่อนปฏิบัติการบิน, การวางแผนจำนวนเชื้อเพลิงบิน, การควบคุม น้ำหนัก และควบคุมระวางบรรทุก, flight plan, pre-flight planning, fuel for flight planning, weight and balance control

บทคัดย่อ

ความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ การวางแผนการบินก่อนปฏิบัติการบิน มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินการบินขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความประหยัด และความสะดวก สบายของผู้ใช้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่สนามบินต้นทาง ระหว่างทาง จนกระทั่งถึงสนามบินปลายทาง โดยพิจารณา ถึงข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ที่มีความถูกต้องในด้านต่างๆ ประกอบด้วย (1) การคำนวณ และพิจารณาจำนวนเชื้อเพลิง ที่ต้องใช้สำหรับการเดินทางตามเส้นทางบินนั้นๆ (2) การคำนวณ และพิจารณาน้ำหนักบรรทุกขณะนำเครื่องบิน วิ่งขึ้น และขณะนำเครื่องบินร่อนลง (3) การควบคุมน้ำหนัก และการควบคุมระวางบรรทุกเพื่อให้เครื่องบิน ขณะทำการวิ่งขึ้น ระหว่างทำการบินในระดับ และขณะทำการร่อนลงอยู่ในลักษณะสมดุลที่ปลอดภัย

 

Pre-F lflight Planning

The basic knowledge and understanding about the pre-flight planning which plays an important role in transport passengers and goods. There is a need to consider the safety, economy and comfort of frugality users. Starting from the departure airport, en-route, and then at the airport of destination consideration that the requirements is or rules are accurate in various aspects include: (1) calculation and consideration of reserved fuel that is required for a particular flight plan (2) calculation and consideration of take-off weight and landing weight and (3) weight control and load control at take-off, during cruising, and gaining equilibrium during landing. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ