เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริดแบบมีระบบแจ้งเตือน

ผู้แต่ง

  • พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ปลาแดดเดียว, โซลาร์เซลล์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาทำงานร่วมกับพลังงานความร้อนจากฮีตเตอร์เพื่อช่วยเพิ่มอุณหภูมิในการอบแห้ง เมื่อค่า Water activity ต่ำกว่า 85% ของน้ำหนักของปลา โดยใช้อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก Arduino load cell ทำหน้าที่ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต โครงสร้างของเครื่องประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 550 W ฮีตเตอร์ขนาด 300 W Arduino load cell เครื่องควบคุมความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ มีกำลังการผลิต 4 kg/ครั้ง การทดสอบจะใช้ปลาดุกเป็นวัตถุดิบและใช้อุณหภูมิระหว่าง 50-60 °C โดยแบ่งการทดสอบวิธีการผลิต 3 รูปแบบ จากการทดสอบพบว่า การตากแบบธรรมชาติ ใช้ระยะเวลาในการผลิต 5 hr/ครั้ง ซึ่งการตากโดยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ระยะเวลาในการผลิต 3.5 hr/ครั้ง และการตากในเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซลาร์เซลล์ใช้ระยะเวลาในการผลิต 3 hr/ครั้ง การอบปลาดุกแดดเดียวโดยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซลาร์เซลล์ใช้ระยะเวลาในการผลิตน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีจุดคุ้มทุนมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borirak, T. (2018). Thermal efficiency enhancement of Solar Dryer using sun tracking system. Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 1(14), 23-32. (in Thai)

Borirak, T., Kotchapoom, P., Pooyoo, N., & Sathienrungsarit, W. (2021). The hybrid Solar Dryer cabinet. EAU Heritage Journal Science and Technology, 15(1), 180-195. (in Thai)

Community Product Standards Subcommittee. (2004). Standards for community products. Retrieved from http://tcps.tisi.go.th. (in Thai)

Hongchan, N., Dumnil, S., Taree, W., Leaskatok, S., Kaedniem, S., & Chareanying, S. (2014). Solar incubators. Surindra Rajaphat University (Industrial Technology Journal), 1(6), 47-59. (in Thai)

howto-wp.com. (2020). Load cell arduino 0-50 kg. Retrieved from https://bit.ly/3ucAyg8. (in Thai)

Janjai, S. (2017). Solar Drying technology. Nakhon Pathom: Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University. (in Thai)

Kuanpradit, H., Kunchornrat, A., & Tavattana, T. (2013). The Development of solar parabolic concentrators in drying process for agricultural products. Srinakharinwirot University (Journal of Industrial Education), 2(7), 81-90. (in Thai)

Mujumdar, A. S., & Devahastin, S. (1997). Fundamental principles of drying. Retrieved from http://staff.sut.ac.ir/haghighi/download/documents/Drying.pdf

Nilnon, W., & Pitakwinai, S. (2013). Drying by using Hybrid Solar-Electrical Energy Dryer (Research report). Nonthaburi: Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. (in Thai)

Postharvest Technology Innovation Center. (2003). Water activity and product shelf life control. Retrieved from http://www.phtnet.org

Pathanibul, A., & Arpornwichanop, A. (2014). Drying technology. Technology Promotion, 41(234), 64–67. (in Thai)

Prasertying, P. (2019). Principle of hot air dryer and heat pump. Retrieved from https://www.energymaster.co.th/. (in Thai)

Rathore, N. S., & Panwar, N. L., (2010). Experimental studies on hemi cylindrical walk-in type solar tunnel dryer for grape drying. Applied Energy, 87(8), 2764-2767. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2010.03.014

Sharma, A., Chen, C. R., & Vu Lan, N. (2009). Solar-energy drying systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(6–7), 1185-1210. https://doi.org/10.1016/j.rser.2008.08.015

Srisawas, K., & Jittham, V. (2016). Study of Fish Oven with Solar-Electrical Combined Energy. The journal of Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal (RMUTTORJ), 9(2), 20-30. (in Thai)

Srisittipokakun, N. (2005). Development of a solar dryer for drying herbs and spices (Master’s thesis). Silpakorn University. Nakhon Pathom. (in Thai)

Tagimnok, T. (2020). Load cell. Retrieved from https://bit.ly/3ueBEIh (in Thai)

TJ-Temp. (2014). Heaters and measuring equipment. Retrieved from http://www.tj-temp.com/about-us.html. (in Thai)

Toawjan, K., Somtai, T., Jadrapong, T., & Naroyee. H. (2016). The Solar Cell increasing to power compensation for the effect of roof installing problem solving. Nakhon Pathom: Faculty of Engineer, Sripatum University. (in Thai)

Yaibok, T., Phethuayluk, S., WeawSak, J., Mani, M., & Buaphet, P. (2010). Development the fish drying process with a solar-electrical combined energy dryer under the Southern of Thailand Climate. Thaksin University Journal, 12(3), 109-118. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย