ความฉลาดทางโภชนาการกับการสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • พรปวีณ์ คำหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีษะเกษ
  • พยนต์ อินมณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาเพชร

คำสำคัญ:

สร้างสุขภาพ, ผู้สูงอายุ, โภชนาการ

บทคัดย่อ

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการสูง ความเสื่อมถอยทางร่างกายตามวัย ทำให้ผู้สูงอายุมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นภายนอก เกิดโรคได้ง่าย การได้รับโภชนาการที่ดีและเหมาะสมกับวัย จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ อาหารและโภชนาการที่ดีจะสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคต่าง ๆ และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข โรคในผู้สูงอายุสามารถป้องกัน ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขได้ด้วยโภชนาการที่ดี ความรู้ด้านโภชนาการไม่เพียงแต่จะสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังช่วยทำให้คุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ ความฉลาดทางโภชนาการ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคในผู้สูงอายุ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุมีความสำคัญต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ การได้รับความรู้ด้านโภชนาการอย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลด้านโภชนาการ และเกิดการพัฒนาภาวะโภชนาการของตนเองอย่างเหมาะสม เป็นการสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงการเกิดโรคด้วยโภชนาการที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abate, G., Marziano, M., Rungratanawanich, W., Memo, M., & Uberti, D. (2017). Nutrition and AGE-ing: focusing on Alzheimer’s Disease. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, 7039816. doi: 10.1155/2017/7039816.

Abolghasem Gorji, H., Alikhani, M., Mohseni, M., Moradi-Joo, M., Ziaiifar, H., & Moosavi, A. (2017). The prevalence of malnutrition in Iranian Elderly: A review article. Iranian Journal of Public Health, 46(12), 1603–1610. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5734959/pdf/IJPH-46-1603.pdf

Acar Tek, N., & Karaçil-Ermumcu, M. Ş. (2018). Determinants of health related quality of life in Home Dwelling Elderly Population: Appetite and nutritional status. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 22(8), 996-1002. doi: 10.1007/s12603-018-1066-9.

Arsalani, N., Nobahar, M., Ghorbani, R., Sadat Kia, N., & Etemadi, M. (2017). Nutrition status and its relationship with depression in elderly pepople. Koomesh, 19(2), 401-411. http://koomeshjournal.semums.ac.ir/browse.php?a_id=3506&sid=1&slc_lang=en.

Department of Health Service Support. (2018). Strategies for enhancing health literacy and health behaviors. Bangkok: Sam Charoen Panich (Bangkok) Co., Ltd. (in Thai)

Department of Health, Bureau of Nutrition. (2019). Recipes to nourish the brain of the elderly. Bangkok: Sam Charoen Panich (Bangkok) Co., Ltd. (in Thai)

Department of Health, Bureau of Nutrition. (2020). Anti-Covid-19 immune supplement for the elderly. Bangkok: Sam Charoen Panich (Bangkok) Co., Ltd. (in Thai)

Department of Health, Ministry of Public Health. (2017). Dementia prevention guidelines for the elderly: How to eat and far away from Alzheimer’s. Bangkok: Sam Charoen Panich (Bangkok) Co., Ltd. (in Thai)

Department of Health, Ministry of Public Health. (2019). Self-care manual for happy health. Bangkok: Chulalongkorn University Press, Chulalongkorn University. (in Thai)

Fernández-Barrés, S., García-Barco, M., Basora, J., Martínez, T., Pedret, R., & Arija, V. (2017). The efficacy of a nutrition education intervention to prevent risk of malnutrition for dependent elderly patients receiving home care: A randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 70, 131-41. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.02.020.

Food Bureau, Food and Drug Administration. (2016). Knowledge of food and nutrition for all ages. Bangkok: Food and Drug Administration. (in Thai)

Ghasemi Fard, S., Wang, F., Sinclair, A. J., Elliott, G., & Turchini, G. M. (2019). How does high DHA fish oil affect health? A systematic review of evidence. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 59(11), 1684-1727. doi: 10.1080/10408398.2018.1425978.

Harold, N., & Rosen, M. D. (2017). Calcium and Vitamin D supplementation in Osteoporosis. Retrieved from https://www.uptodate.com/contents/calcium-and-vitamin-d-supplementation-in-osteoporosis

Institute for Population and Social Research, Mahidol University. (2020). Thai health 2020: Two decades of reforming Thai education, failures and success. Bangkok: Amarin Printing and Publishing Public Company Limited. (in Thai)

Jeruszka-Bielak, M., Kollajtis-Dolowy, A., Santoro, A., Ostan, R., Berendsen, A. A. M., Jennings, A., Meunier, N., Marseglia, A., Caumon, E., Gillings, R., de Groot, LCPGM., Franceschi, C., Hieke, S., & Pietruszka, B. (2018). Are nutrition-related knowledge and attitudes reflected in lifestyle and health Among elderly people? A study across five European Countries. Frontiers in Physiology, 9(July), 994. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00994

Jung, W-S., Park, H-Y., Kim, S-W., & Lim, K. (2020). Sex-specific energy intakes and physical activity levels according to the presence of metabolic syndrome in Korean elderly people: Korean National Health and Nutrition Examination Survey 2016–2018. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 5416. https://doi.org/10.3390/ijerph17155416

Kalkan, I. (2019). The impact of nutrition literacy on the food habits among young adults in Turkey. Nutrition Research and Practice, 13(4), 352–357. https://doi.org/10.4162/nrp.2019.13.4.352

Kaur, D., Rasane, P., Singh, J., Kaur, S., Kumar, V., Mahato, D., Dey, A., Dhawan, K., & Kumar, S. (2019). Nutritional interventions for elderly and considerations for the development of geriatric foods. Current Aging Science, 12, 15-27. doi: 10.2174/1874609812666190521110548.

Kim, D. E., Lim, H. S., Ahn, H., Kim, Y. S., & Park, Y. K. (2020). Sex differences in the association between living environmental factors and nutritional status in Community-Dwelling Elderly Koreans. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 6034. https://doi.org/10.3390/ijerph17176034

Krause, C., Sommerhalder, K., Beer-Borst, S., & Abel, T. (2018). Just a subtle difference? Findings from a systematic review on definitions of nutrition literacy and food literacy. Health Promotion International, 33(3), 378-389. doi: 10.1093/heapro/daw084.

Li, Chih-Ping. (2017). Gender differences in nutrition knowledge, attitude, and practice among elderly people. International Journal of Management, Economics and Social Sciences (IJMESS), 6(Special), 199-211. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/173237/1/full-04.pdf.

Lin, W. Q., Wang, H., Yuan, L. X., Li, B., Jing, M. J., Luo, J. L., Tang, J., Ye, B. K., & Wang, P. X. (2017). The unhealthy lifestyle factors associated with an increased risk of poor nutrition among the elderly population in China. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 21(9), 943–953. https://doi.org/10.1007/s12603-017-0881-8

Marsman, D., Belsky, D. W., Gregori, D., Johnson, M. A., Low Dog, T., Meydani, S., & Griffiths, J. C. (2018). Healthy ageing: The natural consequences of good nutrition—a conference report. European Journal of Nutrition, 57(2), 15-34. doi: 10.1007/s00394-018-1723-0.

Michalczyk, M. M., Zajac-Gawlak, I., Zając, A., Pelclová, J., Roczniok, R., & Langfort, J. (2020). Influence of nutritional education on the diet and nutritional behaviors of elderly women at the University of the Third Age. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), 696. https://doi.org/10.3390/ijerph17030696

Monteiro, M., Fontes, T., & Ferreira-Pêgo, C. (2021). Nutrition literacy of Portuguese Adults—A pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 3177.

Office of Human Resource System Research and Development, Office of the Civil Service Commission. (2018). Government sector and preparation for entering an aging society. Civil Service Journal, 60(4), 1-23. (in Thai)

Pafili, Z. (2021). Age and frailty as key determinants for nutritional therapy individualization in elderly adults with diabetes. Kompass Nutrition & Dietetics, 1(2), 53-55.

Parekh, N., Jiang, J., Buchan, M., Meyers, M., Gibbs, H., & Krebs, P. (2018). Nutrition literacy among cancer survivors: Feasibility results from the Healthy Eating and Living Against Breast Cancer (HEAL-BCa) Study: A pilot randomized controlled trial. Journal of Cancer Education, 33(6), 1239-1249. doi: 10.1007/s13187-017-1238-z.

Phithanthananukul, P., & Rachatanan, P. (2019). Nutritional status and factors related to nutritional status of the elderly living in the community. Journal of Sakon Nakhon Hospital, 22(1), 1-13. (in Thai)

Rahme, M., Sharara, S. L., Baddoura, R., Habib, R. H., Halaby, G., Arabi, A., &. Hoteit, M. (2017). Impact of Calcium and two doses of Vitamin D on bone metabolism in the elderly: A randomized controlled trial. Journal of Bone and Mineral Research, 32(7), 1486-1495.

Salazar, N., Valdés-Varela, L., González, S., Gueimonde, M., & de los Reyes-Gavilán, C. G. (2017). Nutrition and the gut microbiome in the elderly. Gut Microbes, 8(2), 82-97. doi: 10.1080/19490976.2016.1256525.

Sang, M. (2018). Aging and nutrition: Nutrition of a cardiovascular elderly patient (Master’s thesis). Arcada Department of Health and Social Work. Helsinki, Finland. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157896/thesis%20final%20copy%206.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sgrò, P., Sansone, M., Sansone, A., Sabatini, S., Borrione, P., Romanelli, F., & Di Luigi, L. (2019). Physical exercise, nutrition and hormones: Three pillars to fight sarcopenia. The Aging Male, 22(2), 75-88. doi: 10.1080/13685538.2018.1439004.

Singtong, T., Ivanovitch, K., & Boonshuyar, C. (2020). Effects of nutrition literacy promotion program on eating behavior of secondary school students. Thai Journal of Public Health, 50(2), 148-160. (in Thai)

Tojo, T., & Yamaoka-Tojo, M. (2021). Nutrition for elderly patients with Cardiovascular Diseases. Austin J Cardiovasc Dis Atherosclerosis, 8(1), 1040. https://austinpublishinggroup.com/cardiovascular-diseases/fulltext/ajcd-v8-id1040.php

Wickramasinghe, K., Mathers, J., Wopereis, S., Marsman, D., & Griffiths, J. (2020). From lifespan to healthspan: The role of nutrition in healthy ageing. Journal of Nutritional Science, 9, E33. doi:10.1017/jns.2020.26.

Wu, H., & Pang, Q. (2017). The effect of Vitamin D and Calcium supplementation on falls in older adults. Der Orthopäde, 46(9), 729-736. doi: 10.1007/s00132-017-3446-y.

Yuen, E. Y., Thomson, M., & Gardiner, H. (2018). Measuring nutrition and food literacy in adults: A systematic review and appraisal of existing measurement tools. HLRP: Health Literacy Research and Practice, 2(3), e134-e160. https://doi.org/10.3928/24748307-20180625-01

Yuliyana, T., Kusnandar, K., & Hanim, D. (2018). Associations between nutrition attitudes, socioeconomic status, and vitamin E intake on blood pressure among elderly with hypertension in Klaten, Central Java-Indonesia. Bali Medical Journal, 7(3), 607-611. doi:10.15562/bmj.v7i3.882

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-26

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ