บริการอนามัยโรงเรียน: รูปแบบการดำเนินงานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

ผู้แต่ง

  • ตติยา ทุมเสน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

บริการอนามัยโรงเรียน; รูปแบบการดำเนินงาน; ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

บทคัดย่อ

บริการอนามัยโรงเรียน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของงานอนามัยโรงเรียน (บริการอนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน) บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอรูปแบบการดำเนินงานบริการอนามัยโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ด้วยการจัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตรวจสุขภาพนักเรียนซึ่งต้องปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ดังนี้ (1) คัดกรองนักเรียนผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากไม่พบปัญหาก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป หากพบปัญหาจัดนักเรียนแยกในสถานที่ที่กำหนด ประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถ้าเสี่ยงต่ำให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสังเกตอาการ แจ้งครู ผู้ปกครองรับดูแลต่อไป หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงสูง แจ้งครูผู้ปกครอง และส่งต่อเพื่อดูแลตามมาตรการการดูแลผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2) ขั้นตอนนี้สำหรับนักเรียนที่ไม่พบปัญหาจากการคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการลงทะเบียน ชี้แจงวิธีการ ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจร่างกาย (3) ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินการเจริญเติบโตเทียบเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง (4) การตรวจร่างกาย 10 ท่า (5) การทดสอบการได้ยิน และ (6) การตรวจวัดสายตา ซึ่งเป็นบริการเชิงรุกที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษาพยาบาลนำกระบวนการทางการพยาบาลมาใช้ได้ทราบปัญหาสุขภาพนักเรียนแล้วนำไปวางแผนป้องกัน ส่งเสริมและสร้างเสริมให้นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง มีแบบแผนการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้องในการจัดบริการอนามัยโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

References

Bureau of Nutrition, Department of Health, Ministry of Public Health. (2021). Using the growth reference criteria for children 6-19 years old. Nonthaburi: Tumdouijai Press. (in Thai)

Department of Health. (2020). School health gard book. Nonthaburi: CG Tool Co., Ltd. (in Thai)

Georly George. (2014). Community health nursing “school health service”. India: Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.

Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP). (2020). An evaluation of a program promoting access to school health services in the context of local authorities’ primary schools. Nonthaburi: Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP). (in Thai)

Iemsawasdikul, W. (2018). Health promotion in Educational Institute. Journal of Safety and Health, 11(2), 1-11. (in Thai)

Jantacumma, N. (2020). The community health nursing practicum models in distance learning system, School of Nursing at Sukhothai Thammathirat Open University. Journal of Health and Nursing Research, 37(1), 51-64. (in Thai)

Office of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health. (2021). Health promotion and prevention guidelines for school-aged children. Bangkok: Office of Academic Services, Silpakorn University Press. (inThai)

Office of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health. (2009). Handbook of health screening and care of common problems in school-aged children for teachers and school health nurses. Bangkok: The Thai Population Potential Development Project. (in Thai)

Praditsitthikorn, N. (2015). Assessment of primary school health services report, proposed to the Office National Health Insurance. Nonthaburi: The Office National Health Insurance (in Thai)

Pansakun, N. (2021). Guidelines for health promotion in schools: The Foundation for Human Development EDUPSU. Journal of Education, Prince of Songkla University, 32(1), 1-16. (in Thai)

Suwannakan, A. (2007). Community nursing II “assessment, nursing diagnosis and nursing care plan in school and establishment”. Narathiwat: Narathiwat Rajanagarindra University. (in Thai)

Thongsri, P., & Chiangkhong, A. (2018). Community health nurse’s roles in school health service. Journal of Public Health Nursing, 32(2), 203-221. (in Thai)

Thojampa, S. (2019). School health. Phitsanulok: Naresuan University Press. (in Thai)

World Health Organization In partnership with UNESCO (WHO). (2021). WHO guideline on school health services. Suggested citation. WHO guideline on school health services. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-23

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ