ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • กิ่งแก้ว สำรวยรื่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

ปัจจัยทำนาย, โรคไข้เลือดออก, พฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรค

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงทำนายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างจำนวน 333 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบเครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบสอบถามเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรและบุคลากร แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหามีค่า IOC ระหว่าง .67-1 ค่าความเชื่อมั่น .70-.94 และค่าความยากง่ายเท่ากับ .60-80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิงได้แก่การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับปานกลาง (mean=45.43 SD=6.30) ปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด ได้แก่ ความเพียงพอของทรัพยากรและบุคลากร (β=.577) ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก (β=.223) และเจตคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก (β=.114) โดยสามารถร่วมทำนายพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ร้อยละ 38.80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2019). Dengue prognosis report 2019. Retrieved from: https://bit.ly/3KaO5u4. (in Thai)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2021). Dengue prognosis report 2021. Retrieved from: https://bit.ly/3j7PcyM. (in Thai)

Gatesang, C. (2015). Factors related to Dengue vector control behaviors of people in Tamode District, Phattalung Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 2(1), 24-36. (in Thai)

Green, L., & Kreuter, M. W. (1992). Health promotion Planning: An educational and environmental appoach. California: Mayfield, Mountain View.

Huaysai, P., Sukserm, T., & Khunluek, K. (2016). The participation of the population of Huai Phuang District, Kalasin Province in the prevention and control of Dengue Hemorrhagic Fever. Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University, 3(1), 64-81. (in Thai)

Keawwandee, N., Siriswang, W., & Borriharn, S. (2015). Factors relating to the participation of people in prevention and control of Dengue Hemorrhagic Fever in Nakornjaedee Subdistrict Pasang District, Lamphun Province. 15th National and International Conference Interdisciplinary Research for Local Development Sustainability. Kamphaeng-Phet: Kamphaeng-Phet Rajabhat University. (in Thai)

Mattavangkul, C., Ploykaew, P., Thawansereewatthana, A., Sitthijad, A., & Noisiriwatthana, T. (2017). Factors associated with preventive behavior and disease control of Dengue Hemorrhagic Fever among people in the responsible area of Sai-See Substrict Health Promoting Hospital, Samutsakhon Province. Journal of Nursing, Siam University, 18(34), 34-48. (in Thai)

Phitsanulok Public Health Office. (2020). Dengue Fever situation in Phitsanulok Province. Retrieved from http://www.plkhealth.go.th/www/?fbclid=IwAR0oU07JiprTb_BzX4y_BVT8d3GF8qE_nt54. (in Thai)

Rattanapunya, S. (2018). Factors influencing with surveillance and control behaviors for Dengue Hemorrhagic Fever among village health volunteers in Mae Rim District, Chiang Mai Province. Ratchaphruek Journal, 16(2), 87-96. (in Thai)

Rattanapunya, S. (2019). Predictive factors and supported activity with regard to Dengue Hemorrhagic Fever prevention behaviors in for the population in Mae Rim District, Chiang Mai Province. Science and Technology Journal, 27(1), 135-148. (in Thai)

Ritcharoon, P. (2011). Research methodology for social science (5th ed.). Bangkok: House of Kermyst Co.,Ltd. (in Thai)

Rongtong, A., & Chomson, S. (2019). Factors affecting participation in Dengue Hemorrhagic Fever preventing and control among people in Nongchang District, Uthai Thani Province. EAU Heritage Journal Science and Technology, 13(1), 147-158. (in Thai)

Saengkae, H. (2015). The effect of health education program for prevention and control of Dengue Hemorrhagic Fever in family core leaders Muangphai Subdistric Aranyaprathet District Srakaeo Province. Phranakhon Rajabhat Research Journal, 10(1), 65-81. (in Thai)

Siharaj, S. (2017). Factors related to Dengue Hemorrhagic Fever prevention and control behaviors Watsommanat Subdistrict Pomprabsuttupri District Bangkok (Master’s thesis). Krirk University. Bangkok. (in Thai)

Suapumee, N., Chittayanunt, K., Wongrattanarak, W., & Naksrisang, W. (2015). Effectiveness of the Dengue Hemorrhagic Fever prevention and control program in community using a participatory learning process. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 25(1), 25-39. (in Thai)

Sukkrajang, K., Phraomathurot, B., Phraomathurot, Y., Rattanakool, T., & Chenkaow, S. (2016). Knowledge and prevention behavior regarding the Dengue of people in the area of responsibility of Ban Tha Sai Tambon Health Promotion Hospital. Ko Yo. Songkhla. The 7th National and International Hat Yai Academic Conference 23 June 2016 Hat Yai University. Hat Yai: Hat Yai University (in Thai)

Tanomsridachchai, W., Watchara, T., Nemkate, P., & Suandokmai, M. (2017). Particpation of village health volunteers on Dengue Hemrrhagic Fever prevention and control in Ao Luek District, Krabi Province. The 2nd Academic Conference on the Presentation of Graduate Studies Rajabhat University Mahasarakham 2017. Mahasarakham: Rajabhat University Mahasarakham. (in Thai)

Vaewkratok, J., Yangkratok, S., & Aphinandecha, C. (2016). Factors correlated to role of community leader in prevention and control Hemorrhagic Fever in Pongdang Sub-District, Kham Talasor District, Nakhonratchasima Province. The 3rd National Conference on Research and Presentation, Stepping into the 2nd Decade: Integrating Research Use knowledge for sustainability. Nakhon Ratchasima: Nakhon Ratchasima College. (in Thai)

Vorapongsathorn, T., & Vorapongsathorn, S. (2018). Calculating the sample size for research using G*Power packaged program. Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health, 41(2), 11-21. (in Thai)

Wongsasuk, N., Peanchana, A., & Akakul, T. (2016). A development of the Dengue Hemorrhagic Fever preventive model in the Communities of Tambon Kumnumsaepin Ubon Ratchathani’s Warinchamrap District. UBRU Journal for Public Health Research, 5(1), 41-52. (in Thai)

Wongpandeed, A., Wongsaree, C., & Srichai, A. (2018). Different similarities in nursing care for Dengue Hemorrhagic Fever patients: Childhood and adulthood. EAU Heritage Journal Science and Technology, 12(3), 124-132. (in Thai)

Yaruang, K. (2015). Factors affecting Dengue Fever prevention and control behavior of people in Mae Sai Sub-district, Mae Sai District, Chiang Rai Province (Master’s thesis). University of Phayao. Phayao. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย