ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วย ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

ผู้แต่ง

  • สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ทักษะการดูแล; บุคลากรผู้ดูแล; ผู้ป่วยจิตเวช

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 30 ราย ตามคุณสมบัติที่กําหนด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) โปรแกรมการให้ความรู้ต่อทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยที่พัฒนาจากภัทราภรณ์ ทุ่งปันคําและคณะ (2548) (2) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ (3) แบบวัดทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ dependent t-test ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ต่อทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ต่อทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=1.42, df=29 p<.5) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วมโปรแกรมการให้ความรู้ต่อทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถเพิ่มทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ ดังนั้นบุคลากรผู้ดูแลจึงควรนําโปรแกรมการให้ความรู้ต่อทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะการดูแล และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of educational objectives. New York: Addison Wesley Longman.

Armstrong, G., Kermode, M., Raja, S., Suja, S., Chandra, P., & Jorm, A. F. (2011). A mental health training program for community health workers in India: Impact on knowledge and attitudes. International Journal of Mental Health Systems, 5(1), 17. https://doi.org/10.1186/1752-4458-5-17

Ayano, G., Assefa, D., Haile, K., Chaka, A., Solomon, M., Yohannis, K., Awoke, A., & Jemal, K. (2017). Mental health training for primary health care workers and implication for success of integration of mental health into primary care: evaluation of effect on Knowledge, Attitude and Practices (KAP). International journal of mental health systems, 11, 63. https://doi.org/10.1186/s13033-017-0169-8

Bloom, B. S., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The Classification of Educational Goals. New York: David McKay Co., Inc

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2016). Annual report Department of Mental Health Fiscal Year 2016. Bangkok: Department of Mental Health. (in Thai)

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2019). Annual report Department of Mental Health Fiscal Year 2019. Bangkok: Department of Mental Health. (in Thai)

Gaebel, W., & Zielasek, J. (2015). Focus on psychosis. Dialogues in Clinical Neuroscience, 17(1), 9–18. https://doi.org/10.31887/DCNS.2015.17.1/wgaebel.

Gutwinski, S., Schreiter, S., Deutscher, K., & Fazel, S. (2021). The prevalence of mental disorders among homeless people in high-income countries: An updated systematic review and meta-regression analysis. PLoS Medicine, 18(8), e1003750. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003750

Haron, H., Natrah, N. H., & Harun, A. A. (2017). A conceptual model participatory engagement within e-learning community. Procedia Computer Science, 116, 242–250.

Hoque, E. (2016). Three domains of learning: Cognitive, affective and psychomotor. Journal of EFL Education and Research (JEFLER), 2(2). 45-52.

Kumlue, W. (2009). Effect of the Psychiatric family caregiving program on caregiving skills among caregivers of patients with Schizophrenia at Sahathai ward, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province (Master’s thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai. (in Thai)

Moudatsou, M., Koukouli, S., Palioka, E., Pattakou, G., Teleme, P., Fasoi, G., Kaba, E., & Stavropoulou, A. (2021). Caring for Patients with Psychosis: Mental Health Professionals' Views on Informal Caregivers' Needs. International journal of environmental research and public health, 18(6), 2964. https://doi.org/10.3390/ijerph18062964

Patel, V., & Kleinman, A. (2003). Poverty and common mental disorders in developing countries. Bulletin of the World Health Organization, 81(8), 609-615. https://apps.who.int/iris/handle/10665/72028

Sunsernchuchot, T. (2015). The processes of homeless restoration potential according to Thanyaburi Model (Master’s thesis). Thammasat University. Pathum Thani. (in Thai)

Suriyong, J. (2007). Effect of the psychiatric family caregiving program on caregiving skills among caregivers of patients with schizophrenia at Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province (Master’s thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai. (in Thai)

Tungpunkom, P., Vadtanapong, S., Reungyos, L., Silpakit, P., & Mahatnirunkul, S. (2005). Developement of the Program of Psychiatric Family Care-Giving. Chiang Mai: Faculty of Nursing, Chiang Mai University. (in Thai)

Weiser, E. B. (2014). Psychology: Psychological disorders: Chapter: 15. OpenStax College. Retrived from http://openstaxcollege.org.

Zhou, Z., Wang, Y., Feng, P., Li, T., Tebes, J. K., Luan, R., & Yu, Y. (2021). Associations of Caregiving Knowledge and Skills With Caregiver Burden, Psychological Well-Being, and Coping Styles Among Primary Family Caregivers of People Living With Schizophrenia in China. Frontiers in Psychiatry, 12, 631420. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.631420

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-23

ฉบับ

บท

บทความวิจัย