การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • นรเทพ ศักดิ์เพชร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
  • กนกวรรณ หับเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา https://orcid.org/0000-0002-8144-3916
  • วิเลิศวัฒน์ หนูแสง บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำสำคัญ:

การพัฒนาระบบ; ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่; โรงงานฮาลาล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ (2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นโรงงานฮาลาล กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า อำเภอหาดใหญ่มีโรงงานฮาลาลจำนวน 27 สถานที่ โดยแบ่งออกเป็นโรงงานฮาลาลในตำบลหาดใหญ่ 14 แห่ง รองลงมาตำบลคอหงส์ 4 แห่ง ตำบลคลองแห 3 แห่ง ตำบลควนลัง 3 แห่ง ตำบลน้ำน้อย 1 แห่ง ตำบลคลองอู่ตะเภา 1 แห่ง และสุดท้าย คือ ตำบลบ้านพรุ 1แห่ง ส่วนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โรงงานฮาลาล โดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ส่วนการสร้างแผนที่ใช้ Google Maps API เป็นหลักในการพัฒนาโปรแกรมและพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ระบบที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่น คือ (1) สามารถเก็บข้อมูล พิกัดผู้ใช้งาน และพิกัดโรงงานฮาลาล (2) สามารถแสดงพิกัดผู้ใช้งาน และพิกัดโรงงานฮาลาล (3) สามารถค้นหา ข้อมูล พิกัดโรงงานฮาลาลในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้ ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยรวมอยู่ในระดับดี (x=4.20, SD=0.54) และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยรวมอยู่ในระดับดี (x=4.39, SD=0.59)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boonmalert, W., & Somanawat, K. (2016). Factors affecting decision making in buying Halal Food Products. Dusit Thani College Journal, 10(1), 203-215. (in Thai)

Chotichai, U. (2015). Certification management Halal Food standards that affect the creation of advantage the competition of Thai Food entrepreneurs. Journal of the Department of Industrial Promotion, 58(57), 35-37. (in Thai)

Chotklang, S. (2015). Development of web map services for community base tourism in east coast areas: A case study of Chon Buri, Rayong, Chanthaburi and Trad Province (Master ‘s thesis). Burapha University. Chon Buri. (in Thai)

Food Intelligence Center. (2016). Thai Food industry 2015 and outlook for 2016. Retrieved from http://fic.nfi.or.th/. (in Thai)

Kaewnui, N., & Wongvanichtawee, C. (2019). Management problems under certified Halal Food standard in three southernmost provinces of Thailand. Payap University Journal, 29(1), 155-164. (in Thai)

Kaewpia, A., & Chumklin, S. (2016). Development of a personnel database system: A case study of Bandannakam Subdistrict Municipality, Mueang Uttaradit District, Uttaradit Province. Journal of Rajabhat Nakhon Sawan research conference 2016, 1(1), 569-582. (in Thai)

Mawongnok, M., & Chaimeerang, P. (2018). Development of information system for training registration of Computer Center Rajabhat Mahasarakham University. In The 5th NEU National and International Conference. Mahasarakham: Mahasarakham Rajabhat University. (in Thai)

Mingsin, N. (2018). Search application restaurants around tourist attractions in Yasothon Province via satellite coordinates (Bachelor’s thesis). Ubon Ratchathani Rajabhat University. Ubon Ratchathani. (in Thai)

Namprom, J. (2011). Application of Geographic Information System for tourism management, Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province. Ratchapruek Journal, 9(1), 247-254. (in Thai)

Nimsuwan, N., & Boonrat, A. (2020). Causes of insecurity of tourism in Hat Yai, Songkhla. Journal of Thai Hospitality & Tourism, 15(1), 46-57. (in Thai)

Niyomkha, W. (2001). A development of database system for ex-convicts (Master’s thesis). King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok. Bangkok. (in Thai)

Phetjirachotkul, W., & Rothjanawan, k. (2021). The design and development of information system for instructional management via web application. Princess of Naradhiwas University Journal, 13(2), 282-302. (in Thai)

Pinkeaw, T.(2020). Development of the prototype of information technology service, Faculty of Dentistry, Mahidol University. Mahidol R2R e-Journal, 7(1), 73-83. (in Thai)

Sawai, P. (2016). Geographic Information System for public transportation service in Nakhon Sawan Municipality, Thailand. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal, 9(1), 69-60. (in Thai)

Sukcharoenpong, S., & Chanasuk, K. (2015). The developing the database system of Nakhon Pathom Province. Journal of Modern Management Science, 8(1), 95-109. (in Thai)

Weerapan, D. (2018). Health information management system for personnel and students with Barcode Technology Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage. VRU Research and Development Journal Science and Technology, 13(2), 126-136. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-23

ฉบับ

บท

บทความวิจัย