การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ

ผู้แต่ง

  • นิกร โภคอุดม สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย

คำสำคัญ:

บล็อกเชน

บทคัดย่อ

คำนำ

หนังสือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐจัดทำโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) จะเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคดิจิทัลโดยสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เช่น Bitcoin เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในระบบการทำธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัลเพื่อทำให้มีความปลอดภัยไม่สามารถปลอมแปลงหรือจ่ายซ้ำได้นอกจากจะเข้ามาปฏิวัติโลกธุรกิจและแวดวงการเงินการธนาคารแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐและยกระดับการบริหารงานภาครัฐเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล(Digital Government)รวมถึงการเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนไปสู่ความสะดวกสบายได้มากขึ้น เนื่องจากมีคุณลักษณะที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลและมีความสามารถในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องของระบบ

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chayakornvikrom, M., Wongprasert, K., Ketpong, S., Intharanok, Ch., & Patanakuha, S. (2021). Blockchain for Government Services. Bangkok: Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-16