การทดสอบสมรรถนะการส่องสว่างโคมไฟฟ้าแอลอีดีและแผงโซลาร์เซลล์สำหรับไฟถนน

ผู้แต่ง

  • พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ปฏิภาณ เกิดลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ธนากร น้ำหอมจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • เยาวภา ปฐมศิริกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • เริ่ม ใสแจ่ม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ทดสอบสมรรถนะการส่องสว่าง, โคมไฟถนนแอลอีดี, ความส่องสว่าง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและการสร้างแบบจำลองความสว่างเสมือนจริงของไฟถนนโดยพิจารณาการเปรียบเทียบความสว่าง และความส่องสว่างของหลอดแอลอีดี กรณีศึกษาพื้นที่ถนนภายในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อดีตติดตั้งไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์และปัจจุบันเปลี่ยนเป็นไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสงหรือโคมไฟแอลอีดีขนาด 20 50 และ 100 วัตต์ โดยทำการวัดค่าความส่องสว่างจากหลอดแอลอีดีทั้งสามแบบและจำลองความส่องสว่างของหลอดแอลอีดี โดยโปรแกรม DIAlux เพื่อนำมาใช้ในการประเมินความสว่างและความส่องสว่างของไฟถนนภายในมหาวิทยาลัยการจำลองความสว่างของถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยแบบติดตั้งฝั่งเดียวกันของถนนไม่มีเกาะกลางโคมไฟเดี่ยวและกิ่งคู่ และถนนทางโค้งแบบไม่มีเกาะกลางโคมไฟกิ่งเดียว จากผลการทดลองติดตั้งถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โคมไฟถนนแอลอีดีขนาด 100 วัตต์ มีค่าความสว่าง ความส่องสว่าง และความสม่ำเสมอของไฟถนนดีกว่าโคมไฟถนนแอลอีดีแบบขนาด 50 และ 20 วัตต์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boonrat, S., & Kerdlap, P. (2010). The comparisons of effect of power supply for down-light with LED between linear power supply and switching power supply on electrical performance and harmonic noise. The 33rd Electrical Engineering Conference 1-3 December (EECON-33) (pp. 441-444). Chiang Mai: Chiang Mai University. (in Thai)

Boonrat, S., Uyaisom, C., & Kerdlap, P. (2014). Design LED Lamp for replacing to fluorescent lamp 32 watts circular type for electrical energy saving. The 37th Electrical Engineering Conference 19-21 November (EECON-33) (pp. 345-348). Khon Kaen: Khon Kaen University. (in Thai)

Cheng, Y. K., & Cheng, K. W. E. (2006). General study for using LED to replace traditional lighting devices. 2006 2nd International Conference on Power Electronics Systems and Applications, ICPESA (pp. 173–177). Hong Kong, China: IEEE. doi: 10.1109/PESA.2006.343093.

Department of Rural Road. (2014). A manual Road lighting and traffic signal. Retrieved from http://trafficsafety.drr.go.th/upload/download/8__Front_16.pdf. (in Thai)

Department of Rural Road. (2010). A manual construction work Department of Rural Road. Bangkok: Ministry of Transport. (in Thai)

Esram, T., & Chapman, P.L. (2007). Comparison of photovoltaic array maximum power point tracking techniques. Energy Conversion, IEEE Transactions on, 22(2), 439-449. doi: 10.1109/TEC.2006.874230.

Heffernan, W. J. B., Frater, L. P., & Watson, N. R. (2007). LED replacement for fluorescent tube lighting. 2007 Australasian Universities Power Engineering Conference (pp.1-6). Perth, WA, Australia: IEEE. doi:10.1109/AUPEC.2007.4548064.

Kerdlap, P., & Warong, S. (2013). Applicability evolution of the Light Emitting Diode Technology for illuminating. The 5th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology (EENET) (pp. 369-372). Prachuap Khiri Khan: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. (in Thai)

Ministry of Energy. (2011a). Thailand 20-year energy efficiency development plan (2011-2030). Bangkok: Ministry of Energy. (in Thai)

Ministry of Energy. (2011b). Policy statement of the council of ministers: Delivered by Prime Minister Yingluck Shinawatra to the National Assembly Tuesday 23 August B. E. 2554(2011). Retrieved from http://www.eppo.go.th/images/POLICY/ENG/gov-policy-2554-E.pdf. (in Thai)

Narra, P., & Zinger, D.S. (2004). An effective LED dimming approach. Conference Record - IAS Annual Meeting (IEEE Industry Applications Society), 3, 1671-1676. doi: 10.1109/IAS.2004.1348695.

Paounpongkul, K., & Chuntamara, C. (2014). The subjective evaluations of adaptive lighting for exterior application: An experimental study. Retrieved from https://soad.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2018/10/2015NtC1.pdf. (in Thai)

Pittayapat, P. (2002). Lighting system design. Bankok: Sangmit Group.

Ponpai, P., Pongchai Seupsan, P., & Prommee, W. (2017). Improved illumination model of LED street light at Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Rai. RMUTL Engineering Journal, 2(2), 25-35. (in Thai)

Rueangpattanawiwat, C., & Kanthapayao, Y. (2013). Dimming light of LEDs lamp with automatic control. The 5th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology (EENET) (pp. 369-372). Prachuap Khiri Khan: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. (in Thai)

Yoomak, S., & Ngaopitakkul, A. (2015). Study and analysis luminescence characteristics of light–emitting diode for the highway. Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 7(14), 40-52. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-04

ฉบับ

บท

บทความวิจัย