การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา

ผู้แต่ง

  • สุปราณี วงษ์แสงจันทร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ประกอบ คุณารักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล, นักศึกษา, การพัฒนา

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการเรียนรู้ถึงความเป็นพลเมืองดิจิทัลโดยใช้ความฉลาดทางดิจิทัลมาช่วยในการกำหนดทักษะที่จำเป็นจะช่วยให้การทำงานและ การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลมีความสมดุลและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง นำเสนอเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลเพื่อให้สถานศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์นำไปปรับใช้ตามบริบทของหน่วยงานตามความเหมาะสม ได้แก่ (1) ตัวบ่งชี้ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษา (2) บทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (3) เครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยในการจัดการข้อมูลในโลกออนไลน์ และ (4) วิธีการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chinnawong, N., Siripirom, A., & Narintarangkul Na Ayudhaya, S. (2020). Academic management of autonomous public Higher Education Institutions for the development of transversal competencies for students. EAU Heritage Journal Social Science and Humanity, 10(3), 124-137. (in Thai)

Council of Europe. (2019). Digital citizenship education handbook. Strasbourg Cedex, France: Council of Europe Publishing. Retrieved from https://rm.coe.int/16809382f9.

Krutka, D. G., & Carpenter, J. P. (2017). Digital citizenship in the curriculum. Educational Leadership, 75(3), 50-55. http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov17/vol75/num03/Digital-Citizenship-in-the-Curriculum.aspx

DQ Institute. (2019). Digital Intelligence: DQ Global Standards Report 2019. Retrieved from https://www.dqinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/DQGlobalStandardsReport2019.pdf

EdTech Endeavours. (2020). The podcast playback: The “9 elements of Digital citizenship” edition. Retrieved from https://edtechendeavours.com/2020/02/12/the-podcast-playback-the-9-elements-of-digital-citizenship-edition/

Intanon, S. (2020). DQ Digital intelligence (3rd ed.). Bangkok: Walk on cloud. Retrieved from http://cclickthailand.com/wp-content/uploads/2020/04/dq_FINAL.pdf (in Thai)

Jantan, P., Patpol, M., & Sripahol, S. (2020). The Characteristics of Undergraduate Student’ Digital Citizenship. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(12), 430-444. (in Thai)

Jaroensa, T., & Sengsri, S. (2020). Digital intelligence quotient and creativity and innovation skills in 21st Century. Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok, 3(2). 21-29. (in Thai)

Katchwattana, P. (2018). Open the digital world risk behavior. Retrieved from https://www.salika.co/2018/02/08/meeting-the-challenges-of-digital-citizenship/ (in Thai)

Phetparee, P. (2019). Digital Citizenship. Retrieved from https://bit.ly/3duR2q7. (in Thai)

Phornprasert, W., Parnichparinchai, T., Prachanban, P., & Ongardwanich, N. (2019). The development of students’ Digital citizenship scale and norms in Higher Education Institutions. Journal of Education Naresuan University, 22(3), 217-234. (in Thai)

Phornprasert, W., Parnichparinchai, T., Prachanban, P., & Ongardwanich, N. (2020). Student Digital citizenship indicators in Higher Education Institutions. The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal (GTHJ), 26(2), 134-150. (in Thai)

Pokudom, N., (2020). Data privacy in the digital age. EAU Heritage Journal Science and Technology, 14(2), 59-69. (in Thai)

Ribble, M. (2011). Digital citizenship in schools: International society for technology in education (2nd ed.). Retrieved from http://www.iste.org/docs/excerpts/DIGCI2-excerpt.pdf

Ribble, M. (2017). Nine themes of digital citizenship. Retrieved from https://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html

Snyder, S. (2016). Teachers' perceptions of digital citizenship development in middle school students using social media and global collaborative projects (Doctoral dissertation). Walden University. Minnesota, United States.

Susiripattarapong, J., Mangkhang, C., & Dibyamadala, J. (2020). Digital citizenship skills of Chiangmai Commercial Technologycal College Students. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(4), 206-219. (in Thai)

Thanakitcharoensuk, T., & Punlumjeak, K. (2020). Development of massive open online courses model for ubiquitous learning to promote Digital citizen skills of Higher Education Students. College of Social Communication Innovation (COSCI), 8(1), 122-29. (in Thai)

Wannapiroon, P. & Wattananaiya, N. (2560). Digital intelligence. Journal of Technical Education Development, 29(102), 12-20. (in Thai)

Wongkitrungreaung, W. (2561). Digital citizens manual. Bangkok: Digital Economy Promotion Agency, Ministry of Digital Economy and Society. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-04

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ