กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • นิกร โภคอุดม สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

กฎหมายดิจิทัล, กฎหมายคอมพิวเตอร์, กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของกฎหมายดิจิทัลในประเทศไทยที่ได้มีการปรับปรุงและกำหนดขึ้นเพื่อนำมาใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งด้านความบันเทิง การศึกษา การทำงาน ระบบการเงินและเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล และยกคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีทักษะในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน และปรับวิธีการทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แต่การพัฒนาเฉพาะเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ ประเทศไทยจึงได้มีการปรับปรุงและกำหนดกฎระเบียบและกติกาด้านดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองผู้บริโภค

References

Bunaramrueang, P., Elamchamroonlarp, P., Oinpat, C., & Thipsamritkul, T. (2018). Thailand data protection guidelines 1.0. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Ministry of Digital Economy and Society. (2016). Thailand digital economy and society development plan. Bangkok: Ministry of Digital Economy and Society. (in Thai)

Pokudom, N. (2020). Data privacy in the digital age. EAU Heritage Journal Science and Technology, 14(2), 59-69. (in Thai)

The Computer Crimes Act B. E. 2550(2007). (2007, 10, June). Royal Thai Government Gazette. Volume 124, Part 27, pp. 4-13. (in Thai)

The Computer Crimes Act (No. 2) B. E. 2560(2017). (2017, 24, January). Royal Thai Government Gazette. Volume 134, Part 10, pp. 24-35. (in Thai)

The Cyber Security Act B. E. 2562(2019). (2019, 27, May). Royal Thai Government Gazette. Volume 136, Part 69, pp. 20-51. (in Thai)

The Electronic Transaction Act B. E. 254 (2001). (2001, 4, December). Royal Thai Government Gazette. Volume 118, Part 112, pp. 81-97. (in Thai)

The Electronic Transaction Act (No. 2) B. E. 2551(2008). (2008, 13, February). Royal Thai Government Gazette. Volume 125, Part 33, pp. 81-86. (in Thai)

The Electronic Transaction Act (No. 3) B.E. 2562(2019). (2019, 14, April). Royal Thai Government Gazette. Volume. 136 Part 49, pp. 12-26. (in Thai)

The Electronic Transaction Act (No. 4) B. E. 2562(2019). (2019, 22, May). Royal Thai Government Gazette. Volume. 136 Part 67, pp. 203-207. (in Thai)

The Personal Data Protection Act B. E. 2562(2019). (2019, 27, May). Royal Thai Government Gazette. Volume. 136 Part 69, pp. 52-95. (in Thai)

The Public Administration and Services with Digital Systems Act B. E. 2562(2019). (2019, 22, May). Royal Thai Government Gazette. Volume. 136 Part 67, pp. 57-66. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-04

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ