การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

ผู้แต่ง

  • นันทวุฒิ จำปางาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • พรทิพย์ พุทธโส สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

คำสำคัญ:

ขยะมูลฝอย, การจัดการ, ชุมชน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนประกอบไปด้วย ขยะทั่วไป (general waste) ขยะอินทรีย์ย่อยสลาย (compostable waste) ขยะอันตราย (hazardous waste) และขยะติดเชื้อ (infectious waste) ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) เกิดจากการตกค้างของขยะและการจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจัดการอย่างเหมาะสมโดยการจัดทำนโยบายของภาครัฐบาลและท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น การสร้างแรงจูงใจในการแก้ไขให้สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนวิธีดำเนินการ อันประกอบไปด้วย (1) การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกำเนิด (2) การเก็บรวบรวม (3) การเก็บกัก (4) การขนส่ง (5) การแปรสภาพ (6) การกำจัดหรือทำลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยการใช้รูปแบบการจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ โดยใช้หลักการหลัก 3Rs คือ ใช้น้อย (reduce) ใช้ซ้ำ (reuse) และ นำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) มุ่งเน้นจัดการขยะที่แหล่งกำเนิดโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (zero waste management) และ “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางนโยบายของภาครัฐบาล ซึ่งจากแนวทางทั้งหมดนี้ปัจจัยหลักประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน ต้องมีความตระหนัก มีความรู้ มีพฤติกรรมที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ยังยืน โดยสร้างแนวทางที่เหมาะสมเป็นแนวทางต้นแบบและปฏิบัติให้เป็นนิสัยจะส่งผลดีต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ยังยืน

 

References

Department of Environmental Quality Promotion. (2018). Sustainable city assessment guide 2018. Bangkok: Bureau of Public Participation Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment. (in Thai)

Department of Health, Ministry of Public Health. (2021). Ministerial regulation on the elimination of infectious waste, B.E. 2545. Retrieved from https://nelac.kku.ac.th/laws/junk.pdf. (in Thai)

Lhaophet, N. (2016). Environmental education factor affecting waste management behavior of villager. EAU Heritage Journal Science and Technology, 10(1), 145-156. (in Thai)

Meesiri, K. (2016). Key success factors of community based solid waste management a case study of Ket Piroh community 3,4,5 Phrakanong District Bangkok Metropolitan (Master’s thesis). Thammasat University. Pathum Thani. (in Thai)

O-In, S. (2019). Development of a geographic information system for supporting solid waste management in Nakhon Pathom Municipality, Nakhon Pathom Province. EAU Heritage Journal Science and Technology, 13(2), 74-82. (in Thai)

Pertiwi, M. IGAI., Kristinayanti, W. S., Sudiasa, W., & Andayani, K. W. (2019). Waste management system of Badung River in Bali Based on community behaviour. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 690, 2nd International Conference on Civil Engineering and Architecture 21–23 September 2019, Seoul, South Korea (pp. 1-7). Seoul, South Korea: IOP Publishing doi 10.1088/1757-899X/690/1/012009. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/690/1/012009/pdf

Pollution Control Department. (2021). Thailand State of pollution report 2019. Retrieved from https://www.pcd.go.th/publication/10650/. (in Thai)

Pollution Control Department. (2021). Community generated hazardous waste. Retrieved from http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_community.html. (in Thai)

Pollution Control Department. (2019). Thailand State of pollution report 2019. Bangkok: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment. (in Thai)

Pollution Control Department. (2019). Master plan for solid waste management of the country (2016-2021). Bangkok: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment. (in Thai)

Pollution Control Department. (2019). Guidelines and prerequisites Reducing and utilizing solid waste. Bangkok: Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment. (in Thai)

Pradit, R., YuvadeePhongrod, Y., & Chankun, A. (2019). A study of solid waste management model by community participation process, Tambon Huai Mun, Nam Pat District, Uttaradit Province. Journal of Local Management and Development, Pibulsongkram Rajabhat University, 1(2), 121-142. (in Thai)

Promsit, S. (2019). The large, middle and small sizes of municipality waste management of local government organization in Northeast Region of Thailand. Academic and Research Journals Northeastern University, 9(1), 67-81. (in Thai)

Thamma-apipon, S. (2017). Sewage management textbook. Nakorn Pathom: Thai Art Printing Group. (in Thai)

The National Science and Technology Development Agency. (2018). BCG in action. Pathum Thani: National Science and Technology Development Agency, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (in Thai)

The Network for Sustainable Development Association. (2021). Bangkok Food Waste Management & Rooftop Farming Greenovative City Project, Retrieved from http://www.ngobiz.org/home/2019/10/bangkok-food-waste-management-rooftop-farming-greenovative-city-project. (in Thai)

The University of Texas at Austin. (2021). Zero waste hierarchy. Retrieved from https://facilitiesservices.utexas.edu/divisions/support/zero-waste/waste-hierarchy

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-04

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ