การออกแบบอินโฟกราฟิก: เทคนิควิธี เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งาน

ผู้แต่ง

  • ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

อินโฟกราฟิก, สื่อ, การออกแบบอินโฟกราฟิก

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีจำนวนข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดจากหลากหลายแหล่งที่มา มีปริมาณมากมายมหาศาล ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่านสนใจในสื่อที่ต้องการนำเสนอจึงเป็นสิ่งสำคัญ สื่ออินโฟกราฟิกจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกนำเข้ามาใช้ในการสื่อสาร สื่ออินโฟกราฟิกช่วยเพิ่มความสนใจของผู้รับสารและลดระยะเวลาในการทำความเข้าใจเนื้อหา เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและเพิ่มความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลได้หลายช่องทาง ทำให้สื่ออินโฟกราฟิกจึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้น บทความนี้ต้องการนำเสนอหลักการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เทคนิควิธีการ เครื่องมือช่วยสร้างสื่ออินโฟกราฟิก และการประยุกต์ใช้สื่ออินโฟกราฟิกในงานต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกที่มีประโยชน์ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achavanuntakul, S. (2012). Good Infographics (1): Information is the Heart. Retrieved from http://thaipublica.org/2012/09/good-infographics-1. (in Thai)

Chongpornchai, J., Tanyasaensook, K., & Sratthaphut, L. (2016). Infographic and Its Applications in health and pharmacy. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences, 11(2), 98-120. (in Thai)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2020). Infographic of Department of Disease Control. Retrieved from http://www.ddc.moph.go.th/. (in Thai)

DGA Thailand. (2020). Timeline of laws that promote digital government. Retrieved from https://www.dga.or.th/th/content/920/13846/. (in Thai)

Kullimratchai, P. (2018). Entering into the Era of Data Science. EAU Heritage Journal Science and Technology, 12(2), 120-129. (in Thai)

Infographic Thailand. (2018). Design Infographic by 9 layout. Retrieved from https://infographicthailand.com/. (in Thai)

Kumsubha, B. (2015). Infographic for consumer in the age of content marketing. Journal of communication and innovation NIDA, 2(1), 155-172. (in Thai)

Lumlertgul, S. (2018). Speak with pictures (6th ed.). Bangkok: Phanyamit printing. (in Thai)

Namwong, T. (2017). A design of Infographic for developing creative thinking. Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, 4(4), 14-25. (in Thai)

NALISA. (2021). Infographic of TV home shopping. Retrieved from https://marketeeronline.co. (in Thai)

Panaram, A. (2012). Infographic trend in social “Popular Network”. Retrieved from http://www.tcdcconnect.com/content/Know-What/1110.

PR COACH. (2011). Infographics: How to make them work best. Retrieved from http://www.theprcoach.com/infographics-how-to-make-them-workbest/.

Prammanee, N. (2017). Design and Application of Infographics Media in the present time. Journal of Southern Technology, 10(1), 159-168. (in Thai)

Preenoi, K. (n.d.). 7 types of Infographic. Retrieved from https://www.ninjakantalad.com/7-types-of-infographic/. (in Thai)

Ross, A. (2009). InfoGraphic Designs: Overview, examples and best practices. Retrieved from http://www.instantshift.com/2009/06/07/infographic-designs-overview-examples-and-best-practices/.

Saipin, N. (2017). The role of communication Infographics in Thai Society. Dhurakij Pundit Communication Arts Journal, 11(2), 145-179. (in Thai)

Smiciklas, M. (2012). The power of infographics. United States: Que publishing. Tesana, J. (n.d.). Infographics. Retrieved from http://www.krujongrak.com/infographics/infographics_information.pdf. (in Thai)

Thankunkaew, Y. (2016). Media Infographic creation on ethical uses of social media. Retrieved from http://www.northbkk.ac.th/research_/themes/downloads/abstract/1506312170_abstract.pdf. (in Thai)

Thai Meteorological Department. (2021). Infographic of Thai Meteorological Department. Retrieved from http://www.tmd.go.th. (in Thai)

ThaiHealth. (2017). Broccoli planting. Retrieved from https://www.thaihealth.or.th/Infographic/detail/38809/. (in Thai)

The COVID-19 Info Center. (2021). Infographic of the COVID-19 Info Center. Retrieved from https://www.facebook.com/informationcovid19/. (in Thai)

Vital, A. (2018). What is an Infographic. Retrieved from https://blog.adioma.com/what-is-an-infographic/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-04

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ