การคำนวณน้ำหนักบรรทุกการวิ่งขึ้นและร่อนลงของเครื่องบินแบบ B737-800 ก่อนปฏิบัติการบิน

ผู้แต่ง

  • เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์ คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ปราชญ์ชนิต คงสมบูรณ์ คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การวางแผนการบิน, การอำนวยการบิน, การวางแผนน้ำหนักบรรทุก

บทคัดย่อ

ก่อนการปฏิบัติการบินเพื่อการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง นั่นคือ ความปลอดภัย ซึ่งเริ่มตั้งแต่สนามบินต้นทาง ระหว่างทาง จนกระทั่งถึงสนามบินปลายทาง ดังนั้น ทุกเที่ยวบินก่อนทำการบิน จะต้องมีการวางแผนการบินก่อนปฏิบัติการบิน โดยขั้นตอนที่มีความสำคัญ ได้แก่ การวางแผนคำนวณน้ำหนักบรรทุกเพื่อทำการวิ่งขึ้นและการร่อนลง โดยปกติประสิทธิภาพของเครื่องบินที่จะรับน้ำหนักบรรทุกเพื่อทำการวิ่งขึ้นและทำการร่อนลงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความยาวทางวิ่ง สภาพพื้นผิวและความหนาแน่นทางวิ่ง ปริมาณการรับน้ำหนักสูงสุดตามโครงสร้างของอากาศยาน เป็นต้น ดังนั้นบทความนี้จะขอกล่าวถึงวิธีการคำนวณหาค่าน้ำหนักบรรทุกเพื่อทำการวิ่งขึ้นและร่อนลง สำหรับเครื่อง B737-800 ด้วยวิธีที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมจากผู้ผลิตเครื่องบินและวิธีที่ใช้ผลคำนวณจากโปรแกรมทางผู้ผลิตเครื่องบิน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีอุปสรรคต่อสมรรถะอากาศยาน เช่น น้ำหนักจำกัดตามความยาวทางวิ่ง น้ำหนักจำกัดตามสิ่งกีดขวางที่อยู่ในตำแหน่งแนววิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งวิธีการทั้งสองให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทสายการบินส่วนใหญ่ใช้วิธีการคำนวณจากโปรแกรมผู้ผลิตเนื่องจากประหยัดเวลาในการคำนวณและมีความถูกต้องแม่นยำสูง แต่โปรแกรมผู้ผลิตพัฒนาขึ้นมีราคาสูงจึงทำให้สายการบินใช้วิธีการขอรับบริการใช้โปรแกรมเป็นครั้ง ๆ ไปแทน ดังนั้นการคำนวณด้วยวิธีที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมจากผู้ผลิตเครื่องบินก็ยังมีความจำเป็นอยู่เมื่อเกิดปัญหามีการเปลี่ยนตัวแปรที่จะจำกัดน้ำหนักบรรทุกเพียงบางตัวพนักงานอำนวยการบินก็ยังสามารถคำนวณด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปขอรับบริการจากผู้ผลิต

References

Civil Aviation Authority of New Zealand. (2020). Take-off and landing performance. Retrieved from https://www.aviation.govt.nz/assets/publications/gaps/Take-off-and-landing-performance.pdf

International Civil Aviation Organization. (2013). Annex 14 aerodromes - Volume I, aerodrome design and opearions. Quebec: the International Civil Aviation Organization.

Nok Airlines Company Limited. (2015). Gross weight chart. Bangkok: Nok Airlines Company Limited. (in Thai)

Nok Airlines Company Limited. (2015). Landing performance chart. Bangkok: Nok Airlines Company Limited. (in Thai)

The Boeing Company. (2014). 737-800 flight crew Operations Manual Nok Airlines Company, Limited. Washington: The Boeing Company.

Vongviwat, P. (2014). Pre-flight planning. EAU Heritage Journal Science and Technology, 8(1), 1-9. (in Thai)

Zhu, Y., Wang, J., Chen, Y., & Wu, Y. (2016). Calculation of takeoff and landing performance under different environments. International Journal of Modern Physics: Conference Series, 42, 1-12. https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S2010194516601745

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-16

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ