ควันบุหรี่มือสองและการติดนิโคตินของนักศึกษาและบุคลากร: กรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง

  • พีรยา สุธีรางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • กัลยา ศารทูลทัต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ควันบุหรี่มือสอง, การติดนิโคติน, มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

บทคัดย่อ

การได้รับควันบุหรี่มือสอง มีผลกระทบต่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ของการวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้ เพื่อสำรวจการได้รับควันบุหรี่มือสอง ระดับการติดนิโคตินและการสนับสนุนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาและบุคลากรในปีการศึกษา 2561 สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) (กลุ่มตัวอย่าง 295 คน) แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการสูบบุหรี่ แบบวัดระดับการติดนิโคตินของฟาร์เกอร์สตรอม ฉบับแปลเป็นภาษาไทย การรับรู้ความรุนแรงของควันบุหรี่มือสองและการสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 72.50 สังกัดคณะในกลุ่มสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีการสูบบุหรี่ร้อยละ 6.77 โดยสูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน  ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยร้อยละ 55.00 การสัมผัสควันบุหรี่มือสองพบได้ในบริเวณอาคารเรียน (ร้อยละ 60.87) และห้องน้ำ/ห้องส้วม (ร้อยละ 17.39) ในภาพรวม ผู้สูบบุหรี่ติดนิโคตินระดับต่ำ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ความรุนแรงของควันบุหรี่มือสองอยู่ในระดับสูงและสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ร้อยละ 93.60 ผลการวิจัยครั้งนี้ เสนอแนะว่าควรจัดโปรแกรมที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบ และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Addin Al-Emad, F. A. N., & Isa, Z. M. (2017). Exposure to Second-Hand Smoke among Adolescent in Secondary School Students in Sana'a, Yemen. International Journal of Public Health Research, 7(1), 783-790.

Afanador Cadena L., Sebastián Salazar Radi, D., Vásquez Pinto, L. E., Pérez Pinzón, C. E., & Castro Carreño, M. F. (2014). Sociocultural Determinants of Tobacco Smoking Initiation among University Students in Bucaramanga, Colombia, 2012. International Journal of Preventive Medicine, 5(9), 1106-1112.

American Non Smokers' Right Foundation. (2020). Smokefree and Tobacco-Free U.S. and Tribal Colleges and Universities. Califonia.

Antin, T., Moore, R., Lee, J., & Satterlund, T. (2010). Law in Practice: Obstacles to a Smokefree Workplace Policy in Bars Serving Asian Patrons. Journal of Immigrant & Minority Health, 12(2), 221-227. doi: 10.1007/s10903-008-9174-y

Branstetter, S. A., Muscat, J. E., & Mercincavage, M. (2020). Time to First Cigarette: A Potential Clinical Screening Tool for Nicotine Dependence. Journal of Addiction Medicine, 14(5).

Braverman, M. T., Hoogesteger, L. A., Johnson, J. A., & Aarø, L. E. (2017). Supportive of a smoke-free campus but opposed to a 100% tobacco-free campus: Identification of predictors among university students, faculty, and staff. Preventive Medicine, 94, 20-26. doi: 10.1016/j.ypmed.2016.10.021

Canadian Cancer Society. (2018). University and College 100% Smoke-Free Campuses in Canada. Retrieved 21 July 2017, from https://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/get%20involved/take%20action/Tobacco.

Cremers, H.-P., Mercken, L., de Vries, H., & Oenema, A. (2015). A longitudinal study on determinants of the intention to start smoking among Non-smoking boys and girls of high and low socioeconomic status. BMC Public Health, 15(1), 1-8. doi: 10.1186/s12889-015-1917-9

Ernster Virginia, Nancy Kaufman, Mimi Nichter, Jonathan Samet, & Soon-Young Yoon. (2000). Women and tobacco: moving from policy to action. Bulletin of the World Health Organization, 78 (7).

Fagerstrom, K. O., & N.G., S. (1989). Measuring Nicotine Dependence: A Review of the Fagerstrom Tolerance Questionaire. Journal of Behavioral Medicine, 12(2), 159-182.

Guillaumier, A., Bonevski, B., Paul, C., Wiggers, J., Germov, J., Mitchell, D., & Bunch, D. (2017). Australian university smoke-free policy implementation: a staff and student survey. Health Promotion Journal of Australia, 28(2), 165-169. doi: https://doi.org/10.1071/HE16063

Health Professions Network for Non-Smoking. (2017). Standard Criteria Manual for Non-Smoking University Development. Nontaburi. Thai Health Promotion Foundation. (in Thai)

Health District Thanyaburi Office. (2016). Report Situations of Respiratory Diseases in Thanyaburi District Prathumthani Province. Copyprint. (in Thai)

Jalilian, F., Karami Matin, B., Ahmadpanah, M., Ataee, M., Ahmadi Jouybari, T., Eslami, A. A., & Mirzaei Alavijeh, M. (2015). Socio-Demographic Characteristics Associated with Cigarettes Smoking, Drug Abuse and Alcohol Drinking among Male Medical University Studens in Iran. Journal of Reseach in Health Sciences (JRHS), 15(1), 42-46.

Jones, A. (2020). Tobacco-free Educational Campuses A tobacco-free futures action guide: International Union Againt Tuberculosis and Lung Disease. Retrieved 21 July 2017, from https://www.theunion.org/what-we-do/publications/technical/tobacco-free-educational-campuses-a-tobacco-free-futures-action-guide-anne-jones-2009

Kaleta, D., Polanska, K., & Usidame, B. (2015). Smoke-Free Workplaces Are Associated with Protection from Second-Hand Smoke at Homes in Nigeria: Evidence for Population-Level Decisions. BioMed Research International, 2015, 1-8. doi: 10.1155/2015/618640

Klangrahad, C., Bhoon-Nak, C., and Ruengvilaivate, L. (2020). Smoking Behaviour of Female Students. Retrieved 22 July, from https://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/KC4513007.pdf (in Thai)

Klassen, A. C., Lee, N. L., & Pankiewicz, A. (2017). Secondhand Smoke Exposure and Smoke-free Policy in Philadelphia Public Housing. Tobacco Regulatory Science, 3(2), 192-203. doi: 10.18001/TRS.3.2.7

Kim, N. H., Park, J. H., Choi, D. P., Lee, J. Y., & Kim, H. C. (2016). Secondhand Smoke Exposure and Depressive Symptoms among Korean Adolescents: JS High School Study. PLoS ONE, 11(12), e0168754. doi: 10.1371/journal.pone.0168754

Krejcie, R.V., Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30. 607-610.

Lewis, J. B., Hirschi, K. M., Arroyo, J. A., Bikman, B. T., Kooyman, D. L., & Reynolds, P. R. (2017). Plausible Roles for RAGE in Conditions Exacerbated by Direct and Indirect (Secondhand) Smoke Exposure. International Journal of Molecular Sciences, 18(3), 1-20. doi: 10.3390/ijms18030652

Lupton, J. R., & Townsend, J. L. (2015). A Systematic Review and Meta-analysis of the Acceptability and Effectiveness of University Smoke-Free Policies. Journal of American College Health, 63(4), 238-247. doi: 10.1080/07448481.2015.1015029

Muzammil, K., Singh, S., Singh, J. V., Davey, S., Raghav, S., & Khalil, S. (2015). A cross-sectional study of tobacco addiction among college students of Muzaffarnagar City. Indian Journal of Community Health, 27(1), 125-129.

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. (2014). Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs. Retrieved 22 July, from https://www.cdc.gov/tobacco/stateandcommunity/best_practices/index.htm

Nursing Students Alumni for Promote Smoke-free Zone. (2018). Project of Promoting Smoke-free zone of Nursing Students Eastern Asia University, School of Nursing, Eartern Asia University, Academic Year 2018. Copyprint. (in Thai)

Panpakdee, O. (2013). Nursing Practice for Quit Smoking. Nursing Network for Tobacco Control, Thailand. Bangkok. Up to You Create News Company: The Nurses’ Association of Thailand. (in Thai)

Petersen, A. B., Thompson, L. M., Dadi, G. B., Tolcha, A., & Cataldo, J. K. (2016). Factors associated with secondhand tobacco smoke in the home: an exploratory cross-sectional study among women in Aleta Wondo, Ethiopia. BMC Public Health, 16(1), 1-12. doi: 10.1186/s12889-016-3588-6

Sharapova, S., Reyes-Guzman, C., Singh, T., Phillips, E., Marynak, K. L., & Agaku, I. (2020). Age of tobacco use initiation and association with current use and nicotine dependence among US middle and high school students, 2014–2016. Tobacco Control, 29(1), 49-54. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2018-054593

Sureda, X., Fernández, E., Martínez-Sánchez, J. M., Fu, M., López, M. J., Martínez, C., & Saltó, E. (2015). Secondhand smoke in outdoor settings: smokers’ consumption, non-smokers’ perceptions, and attitudes towards smoke-free legislation in Spain. BMJ Open, 5(4), e007554. doi: 10.1136/bmjopen-2014-007554

Theerapuncharoen, N., Theerapuncharoen, W. (2016). Health Risk for ASEAN People. Eastern Asia University Heritage Journal (Science and Technology), 10 (2). 50-60. (in Thai)

Tobacco Control Office. (2016). National Control Strategies Edition 2 B.E.2559 - 2562. Department of Disease Control. Ministry of Public Health . Nontaburi. Nice Earth Design Company. (in Thai)

Wang, T., Tynan, M., Hallett, C., Walpert, L., Hopkins, M., Konter, D., & King, B. (2018). Smoke-Free and Tobacco-Free Policies in Colleges and Universities - United States and Territories, 2017. MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 67, 686-689. doi: 10.15585/mmwr.mm6724a4

Watson, N. L., DeMarree, K. G., & Cohen, L. M. (2018). Cigarette craving and stressful social interactions: The roles of state and trait social anxiety and smoking to cope. Drug and Alcohol Dependence, 185, 75-81. doi: https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.11.037

WHO. (2016). Tobacco and Stroke. Retrieved 22 July 2017 from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250278/WHO-NMH-PND-CIC-TKS-16.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

WHO. (2019). Global report in trends in prevalence of tobcco use 2000-2025, thrid edition. Geneva: Worh Health Organization; 2019.

WHO. (2020). Tobacco. Retrieved 17 November 2020 from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัย