ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ผู้แต่ง

  • นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ศิริวรรณ เกาะกัณหา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • อังคณา ทองโกมุท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

โปรแกรม, การมีส่วนร่วมของชุมชน,  โรคไข้เลือดออก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ได้แก่ประชาชนในตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คนและกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ โปรแกรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุนชน แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออก และแบบสำรวจยุงลายซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความตรง เท่ากับ 0.67-1 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้อยู่ระหว่าง 0.33–0.60 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้แก่ Paired Sample t–test และ Independent Sample t–test ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่มทดลองภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P<.05)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cohen, J., & Uphoff, N. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. World Development, 8(3), 213-235. doi: 10.1016/0305-750X(80)90011-X.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2018). Prevention surveillance evaluation report control dengue at national level, 2016–2017. Retrieved form https://drive.google.com/file/d/1ZOqVimrUsdOKQAOdoombbyfnRhuElsmO/ view. (in Thai)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2019). Dengue prognosis report 2019. Retrieved Form https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23/files/Dangue/Prophecy/2562.pdf. (in Thai)

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2000). How to design and evaluate research in education. New York: Mcgraw-Hill Higher Education.

Gibson, C.H. (1993). A study of empowerment in mothers of chronically ill children (Doctoral dissertation). Boston College. Boston.

Huaysai, P., Sukserm, T., & Khunluek, K. (2016). The participation of the population of Huai Phuang District, Kalasin Province in the prevention and control of Dengue Hemorrhagic Fever. Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University, 3(1), 64-81. (in Thai)

Jodking, P., & Bouphan, P. (2017). The participation in Dengue Hemorrhagic Fever prevention and control of village health volunteer at Samliam Community Khon Kaen municipality. Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen, 24(2), 29-37. (in Thai)

Kumoh, K., Arwae, V., Chantra, R., Sarakshetrin, A., & Kansukcharearn, A. (2016). Community participation action research for preventing and controlling Dengue Hemorrhagic Fever at Bangmoo Village, Bannumboa Sub-district, Panareh District, Pattani Provinc. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center, 33(3), 218-229. (in Thai)

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. (2018). Participation of the people. Retrieved Form http://www.google.co.th/search?output=search&sclient=psy.

Prompunjai, P., Thammakun, T., Thammakun, T., & Pensuk, P. (2013). Effectiveness of management skill development program for district leaders toprevent Dengue Hemorrhagic Fever in Health Service Network Region 9. Disease Control Journal, 39(3), 194-203. (in Thai)

Phichit Provincial Public Relations Office. (2018). Phichit province cares for people from Dengue Fever problem, Agencies in the surveillance and public relations areas are concentrated. Retrieved Form :http://pr.prd.go.th/phichit/ewt_news.php?nid=6328&filename=index. (in Thai)

Ritcharoon, P. (2006). Social science research methodology. Bangkok: House of Kermyst Co.,Ltd. (in Thai)

Rongtong, A., & Chomson, S. (2019). Factors affecting participation in Dengue Hemorrhagic Fever preventing and control among people in Nongchang District, Uthai Thani Province. EAU Heritage Journal Science and Technology, 13(1), 147-158. (in Thai)

Sangphokhum, M., Rojpaisarnkit, K., & Kriengkaisakda, W. (2016). The effect of empowerment program through participatory management for Aedes larvae control of household leaders: A case Khao Chakan Sub-district, Khao Chakan District, Sa kaeo Province. Kuakarun Journal of Nursing, 23(2), 135-148. (in Thai)

Shamsaeng, N., & Prarom, V. (2017). The effectiveness of the program with the participation of community behavior to prevent dengue fever in Khek Noi, Khao Kho District, Phetchabun Province. Special Problem (Bachelor’s thesis). Pibulsongkram Rajabhat University. Phitsanulok. (in Thai)

Shuaytong, P., Suphun, B., & Karuhadej, P. (2013). The people participation on Dengue Hemorrhagic Fever prevention and control in Sisaket Province. Kuakarun Journal of Nursing, 20(2), 55-69. (in Thai)

Siriamonpan, S., Singhalert, R., & Watha, O. (2013). A model for development of prevention and controlling effectiveness of Dengue Haemorrhagic Fever of village health volunteer leaders in Roi-et Province. Chophayom journal, 24(1), 83-99. (in Thai)

Srisuk, C., & Praphakittirat, W. (2013). The effect of community participatory learning program for prevention and control of Dengue Hemorrhagic Fever in Wangkrot Village Samrongchai Sub-district, Phisali District, Nakhon Sawan province. Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities, 3(5), 97-108. (in Thai)

Suapumee, N., Chittayanunt, K., Wongrattanarak, W., & Naksrisang, W. (2015). Effectiveness of the Dengue Hemorrhagic Fever Prevention and Control Program in Community using a Participatory Learning Process. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 25(1), 25-39. (in Thai)

Wongpandeed, A., Wongsaree, C., & Srichai, A. (2018). Different similarities in nursing care for Dengue Hemorrhagic Fever patients: Childhood andadulthood. EAU Heritage Journal Science and Technology, 12(3), 124-132. (in Thai)

Wongsasuk, N., Peanchana, A., & Akakul, T. (2016). A development of the Dengue Hemorrhagic Fever preventive model in the Communities of Tambon Kumnumsaepin Ubon Ratchathani’s Warinchamrap District. UBRU Journal for Public Health Research, 5(1), 41-52. (in Thai)

Wongsubin, K., Kaeodumkoeng, K., Kengganpanich, T., & Kengganpanich, M. (2016). Effect of empowerment program on prevention and control of Dengue Hemorrhagic Fever among village health volunteers in Pongnamron Sub-distric, Pongnamron Distric, Chanthaburi Province. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center, 33(3), 196-209. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัย