เครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • อภิฤดี พาผล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • อุไร ขลุ่ยนาค คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การหกล้ม, เครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

ปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจต่อตัวผู้สูงอายุและครอบครัว สิ่งสำคัญอันดับแรกของการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ คือ การประเมินปัจจัยเสี่ยง โดยการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพผ่านการทดสอบความสามารถในการทำนายการหกล้ม และมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วย หน่วยงาน เครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ มีหลายเครื่องมือ แต่เครื่องมือที่นำมากล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่ Morse Fall Scale--MFS, The STRATIFY falls risk และ The Hendrich II fall risk Model ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประเมินของ Morse Fall Scale มีความไวสูงที่สุด ส่วน The Hendrich II fall risk Model มีความไวแบบเฉพาะเจาะจงสูงที่สุด และ Morse Fall Scale มีความไวแบบเฉพาะเจาะจงรองลงมา และเมื่อพิจารณาการนำไปใช้กับผู้สูงอายุ การใช้แบบประเมินทั้ง 3 พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุในบริบทของตนเอง เพราะแบบประเมินทั้ง 3 มุ่งเน้นประเมินปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aranda-Gallardo, M., Morales-Asencio, J. M., Canca-Sanchez, J. C., Barrero-Sojo, S., Perez-Jimenez, C., Morales-Fernandez, A., de Luna-Rodriguez, M. E., Moya-Suarez, A. B., & Mora-Banderas, A. M. (2013). Instruments for assessing the risk of falls in acute hospitalized patients: A systematic review and meta-analysis. BMC Health Services Research, 13, 122. https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-122

Cameron, I. D., Gillespie, L. D., Robertson, M. C., Murray, G. R., Hill, K. D., Cumming, R. G., & Kerse, N. (2012). Interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 12, CD005465. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005465.pub3

Chow, S. K., Lai, C. K., Wong, T. K., Suen, L. K., Kong, S. K., Chan, C. K., & Wong, I. Y. (2007). Evaluation of the Morse Fall Scale: applicability in Chinese hospital populations. International Journal of Nursing Studies, 44(4), 556–565. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.12.003

Coker, E., & Oliver, D. (2003). Evaluation of the STRATIFY falls prediction tool on a geriatric unit. Outcomes Management, 7(1), 8–16.

de Brito Vieira, C. P., Saraiva Rocha, A. C., Alves Chrystiany Plácido de Brito Vieira, G. M., Alves de Carvalho, G. M., Silva Sales, J. E., Barros Araújo Luz, M. H., & Fortes Figueiredo, M. L. (2016). Risk factors associated with falls in elderly. Journal of Nursing UFPE/Revista De Enfermagem UFPE, 10(11), 4028-4035. doi:10.5205/reuol.9881-87554-1-EDSM1011201626

Eagle, D. J., Salama, S., Whitman, D., Evans, L. A., Ho, E., & Olde, J. (1999). Comparison of three instruments in predicting accidental falls in selected inpatients in a general teaching hospital. Journal of Gerontological Nursing, 25(7), 40–45. https://doi.org/10.3928/0098-9134-19990701-14

Gale, C. R., Cooper, C., & Aihie Sayer, A. (2016). Prevalence and risk factors for falls in older men and women: The english longitudinal study of ageing. Age and Ageing, 45(6), 789–794. https://doi.org/10.1093/ageing/afw129

Hendrich, A., Nyhuis, A., Kippenbrock, T., & Soja, M. E. (1995). Hospital falls: Development of a predictive model for clinical practice. Applied Nursing Research: ANR, 8(3), 129–139. https://doi.org/10.1016/s0897-1897(95)80592-3

Ismail, R. A., El Sibai, R. H., Dakessian, A. V., Bachir, R. H., & El Sayed, M. J. (2020). Fall related injuries in elderly patients in a tertiary care centre in Beirut, LebanonFall-related Injuries in Elderly Patients: A descriptive study from the emergency department of a tertiary care center in Beirut, Lebanon. Journal of Emergencies Trauma Shock, 13(2), 142-145. http://www.onlinejets.org/text.asp?2020/13/2/142/286241

Jamebozorgi, A. A., Kavoosi, A., Shafiee, Z., Kahlaee, A. H., & Raei, M. (2013). Investigation of the prevalent fall-related risk factors of fractures in elderly referred to Tehran hospitals. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 27(1), 23–30.

Jivaviroj, A., & Phutthikhamin, N. (2013). The study of fall risk in stroke patients in rehabilitation phase. North-Eastern Thai Journal of Neuroscience, 8(2), 26-34. (in Thai)

Kim, E. K., Lee, J. C., & Eom, M. R. (2008). Falls risk factors of inpatient. Journal of Korean Academy of Nursing, 38(5), 676–684. https://doi.org/10.4040/jkan.2008.38.5.676

Krauss, M. J., Evanoff, B., Hitcho, E., Ngugi, K. E., Dunagan, W. C., Fischer, I., Birge, S., Johnson, S., Costantinou, E., & Fraser, V. J. (2005). A case-control study of patient, medication, and care-related risk factors for inpatient falls. Journal of general internal medicine, 20(2), 116–122. https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2005.40171.x

Lim, K. H., Jasvindar, K., Normala, I., Ho, B. K., Yau, W. K., Mohmad, S., Lai, W. Y., & Sherina, M. S., (2014). Risk factors of home injury among elderly people in Malaysia. Asian Journal of Gerontology & Geriatrics, 9(1), 16-20. http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/35282/.

Moniz-Pereira, V., Carnide, F., Ramalho, F., André, H., Machado, M., Santos-Rocha, R., & Veloso, A. P. (2013). Using a multifactorial approach to determine fall risk profiles in Portuguese older adults. Acta Reumatologica Portuguesa, 38(4), 263–272.

Morse J. M. (2006). The modified Morse fall scale. International Journal of Nursing Practice, 12(3), 174–175. https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2006.00573.x

Morse, J. M., Morse, R., & Tylko, S. (1989). Development of a scale to identify the fall-prone patient. Canadian Journal on Aging/ La Revue Canadienne Du Vieillissement, 8(4), 366-377. doi:10.1017/S0714980800008576

Nascimento, J. S., & Tavares D. M. S. (2016). Prevalence and factors associated with falls in the elderly. Texto & Contexto-Enfermagem, 25(2), 1-9. http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072016000360015.

Nicklett, E. J., Lohman, M. C., & Smith, M. L. (2017). Neighborhood environment and falls among community-dwelling older adults. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(2), 175. https://doi.org/10.3390/ijerph14020175

Oliver, D., Britton, M., Seed, P., Martin, F. C., & Hopper, A. H. (1997). Development and evaluation of evidence based risk assessment tool (STRATIFY) to predict which elderly inpatients will fall: Case-control and cohort studies. British Medical Journal (Clinical Research ed.), 315(7115), 1049–1053. https://doi.org/10.1136/bmj.315.7115.1049

Peel, N. (2011). Epidemiology of falls in older age. Canadian Journal on Aging / La Revue Canadienne Du Vieillissement, 30(1), 7-19. doi:10.1017/S071498081000070X.

Perell, K. L., Nelson, A., Goldman, R. L., Luther, S. L., Prieto-Lewis, N., & Rubenstein, L. Z. (2001). Fall risk assessment measures: An analytic review. The journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 56(12), 761–766. https://doi.org/10.1093/gerona/56.12.m761

Photharos, N. (2016). Measurement of health-related quality of life. EAU Heritage Journal Science and Technology, 10(3), 36-43. (in Thai)

Ranaweera, A. D., Fonseka, P., PattiyaArachchi, A., & Siribaddana, S. H. (2013). Incidence and risk factors of falls among the elderly in the District of Colombo. The Ceylon Medical Journal, 58(3), 100–106. https://doi.org/10.4038/cmj.v58i3.5080

Shi, J., Zhou, B. Y., Tao, Y. K., Yu, P. L., Zhang, C. F., Qin, Z. H., & Sun, Z. Q. (2014). Incidence and associated factors for single and recurrent falls among the elderly in an urban community of Beijing. Biomedical and Environmental Sciences: BES, 27(12), 939–949. https://doi.org/10.3967/bes2014.134.

Stevens, J. A., Mahoney, J. E., & Ehrenreich, H. (2014). Circumstances and outcomes of falls among high risk community-dwelling older adults. Injury Epidemiology, 1(5), 5. https://doi.org/10.1186/2197-1714-1-5

Strategy and planning division ministry of public health. (2015). Public health statistics: 2014. Bangkok: The Printing Office to Assist Veterans Organization. (in Thai)

Talarska, D., Strugała, M., Szewczyczak, M., Tobis, S., Michalak, M., Wróblewska, I., & Wieczorowska-Tobis, K. (2017). Is independence of older adults safe considering the risk of falls?. BMC Geriatrics, 17(1), 66. https://doi.org/10.1186/s12877-017-0461-0

Taylor, M. E., Lord, S. R., Delbaere, K., Mikolaizak, A. S., & Close, J. C. (2012). Physiological fall risk factors in cognitively impaired older people: a one-year prospective study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 34(3-4), 181–189. https://doi.org/10.1159/000343077

Teixeira, D. K., Andrade, L. M., Santos, J. L. P., & Caires, E. S., (2019). Falls among the elderly: Environmental limitations and functional losses. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 22(3), e1-10. http://dx.doi.org/10.1590/1981-22562019022.180229.

Tsai, L., Tsay, S., Hsieh, R., Yu, S., Tsai, J., Chien, H., & Liu, S. (2014). Fall injuries and related factors of elderly patients at a medical center in Taiwan. International Journal of Gerontology, 8(4), 203-208. doi: 10.1016/j.ijge.2013.10.007.

Ünal, E., & Özdemir, A. (2019). Old Age and Aging, In P. Milchev CHERNOPOLSKI, N. Lukpanovna SHAPEKOVA, B. AK & B. SANÇAR (Eds.). Recent Studies in Health Sciences (pp. 414-424). Sofia, Bulgaria: St. Kliment Ohridski University Press, Sofia.

Vu, H. M., Nguyen, L. H., Nguyen, H., Vu, G. T., Nguyen, C. T., Hoang, T. N., Tran, T. H., Pham, K., A Latkin, C., Xuan Tran, B., S H Ho, C., & Ho, R. (2020). Individual and environmental factors associated with recurrent falls in elderly patients hospitalized after falls. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 1-10. https://doi.org/10.3390/ijerph17072441

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-16

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ