การพัฒนาระบบเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการผสมผสานคลื่นไฟฟ้าสมองจากการจินตนาการการเคลื่อนไหวและการกระตุ้นทางการมองเห็นด้วยภาพเคลื่อนไหวลวงตา

ผู้แต่ง

  • นันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

การเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์, การจินตนาการการเคลื่อนไหว, ภาพเคลื่อนไหวลวงตา

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้ได้นำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพให้วิธีการจินตนาการการเคลื่อนไหวเพื่อเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์สำหรับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการรวมกันกับวิธีกระตุ้นสมองด้วยภาพเคลื่อนไหวลวงตา เนื่องจากวิธีการจินตนาการการเคลื่อนไหวใช้ระยะเวลานานในการฝึกฝน วิธีการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกผ่านประสาทสัมผัสจึงเป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ โดยงานวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ คือ (1) การสำรวจและตรวจสอบรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวลวงตาเพื่อการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ (2) ระบบเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ด้วยการจินตนาการการเคลื่อนไหวร่วมกับกระตุ้นด้วยภาพเคลื่อนไหวลวงตา งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้รูปแบบกังหันลมเพื่อกระตุ้นให้สมองเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการทดสอบรูปแบบกังหันลมที่มีจำนวนใบพัดแตกต่างกัน พบว่ารูปแบบกังหันลม 96 ใบพัด สามารถกระตุ้นสมองได้ผลดีที่สุด นำรูปแบบที่ได้ไปใช้ร่วมกับวิธีการจินตนาการการเคลื่อนไหว ระบบเชื่อมต่อสมองแบบผสมนี้สามารถสร้างคำสั่งเพื่อควบคุมอุปกรณ์ฟื้นฟูได้สองคำสั่งสำหรับการยกแขนซ้ายหรือขวาด้วยอัลกอริทึมที่ได้ออกแบบด้วยโปรแกรมเชื่อมต่อที่พัฒนาจากซอฟต์แวร์ LabVIEW มีอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลอง จำนวน 8 คน ทำการใช้ระบบเชื่อมต่อสมองด้วยวิธีจินตนาการการเคลื่อนไหวและวิธีรวมกันเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลการทดลองพบว่าวิธีที่นำเสนอสามารถเพิ่มความถูกต้องได้ประมาณ 4% ถึง 6% ความเร็วของการสร้างคำสั่งเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการกระตุ้นทางการมองเห็น ดังนั้นผลของวิธีรวมกันอาจเกิดจากวิธีกระตุ้นสมองด้วยภาพเคลื่อนไหวลวงตาเพียงวิธีเดียว อนาคตจะมีการพัฒนาอัลกอริทึม ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสร้างแนวทางการใช้ที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริงเพื่อควบคุมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพมือและแขนของผู้ป่วย

Author Biographies

นันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Nannaphat Siribunyaphat received the B.Eng. degree in electronics and computer system engineering from Silpakorn University, Thailand in 2016. She is currently pursuing her M.Eng. degree in electrical and computer engineering at Silpakorn University, Thailand. Her current research interests include human-machine interface and biomedical data analytics.

ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Yunyong Punsawad received a B.Eng. degree in electrical engineering from Suranaree University of Technology, Thailand in 2007 and M.S. and Ph.D. degrees in biomedical engineering from Mahidol University, Thailand in 2010 and 2016, respectively. In September 2013, he joined the Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Thailand, where he is currently an Assistant Professor. His current research interests include neural engineering and rehabilitation, brain-computer interface (BCI), assistive technology, and neurofeedback.

References

Ahn, M., Cho, H., Ahn, S., & Jun, S. C. (2018). User's Self-Prediction of Performance in Motor Imagery Brain-Computer Interface. Frontiers in Human Neuroscience, 12, 59. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00059

Ahn, S., Ahn, M., Cho, H., & Chan Jun, S. (2014). Achieving a hybrid brain-computer interface with tactile selective attention and motor imagery. Journal of neural engineering, 11(6), 1-14. https://doi.org/10.1088/1741-2560/11/6/066004

Allison, B. Z., Brunner, C., Kaiser, V., Müller-Putz, G. R., Neuper, C., & Pfurtscheller, G. (2010). Toward a hybrid brain-computer interface based on imagined movement and visual attention. Journal of Neural Engineering, 7, 1-9. doi: 10.1088/1741-2560/7/2/026007.

Annett, J. (1995). Motor imagery: Perception or action? Neurophychologia, 33(11), 1395-1417. https://doi.org/10.1016/0028-3932(95)00072-B.

Bashir, M., & Abdulhalim, K. (2014). A brief review of brain signal monitoring Technologies of BCI applications: Challenges and prospects. Journal of Bioengineering & Biomedical Science, 4(1), 1-10. doi: 10.4172/2155-9538.10000141.

Bureau of Non-Communicable Diseases, The Ministry of Public Health. (2018). Number and rate of non-communicable diseases. Retrieved from http://www.thaincd.com/2016/mission3. (in Thai)

Cecotti, H., Volosyak, I., & Graser, A. (2009). Evaluation of a SSVEP based Brain-Computer Interface on the command and application levels. 4th International Conference of Neural Engineering NER, (pp. 474-477). Antalya: NER. doi: 10.1109/NER.2009.5109336.

Cervera, M. A., Soekadar, S. R., Ushiba, J., Millán, J., del, R., Lui, M., Birbaumer, N., & Garipelli, G. (2018). Brain-computer interface for post-stroke motor rehabilitation: A meta-analysis. Annals of Clinical and Translational Neurology, 5(5), 651-663. doi: 10.1002/acn3.544.

Daly, J. J., & Huggins, J. E. (2015). Brain-Computer Interface: Current and Emerging Rehabilitation Applications. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 96(3), S1-S7. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2015.01.007.

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. (2019). Situation for the disabled. Retrieved from http://dep.go.th/Content/View/5805/1. (in Thai)

Horki, P., Solis-Escalante, T., Neuper, C., & Muller-Putz, G. (2011). Combined motor imagery and SSVEP based BCI control of 2 DoF artificial upper limb. Medical & Biological Engineering & Computing, 49, 567-577. doi: 10.1007/s11517-011-07750-2.

Iturrate, I., Antelis, J. M., Kübler, A., & Minguez, J. (2009). A noninvasive brain-actuated wheelchair based on a P300 neurophysiological protocol and automated navigation. IEEE Transactions on Robotics, 25(3), 614-627. doi:10.1109/TRO.2009.2020347

Leow, R. S., Ibrahim, F., & Moghavvemi, M. (2007). Development of a steady state visual evoked potential (SSVEP)-based brain computer interface (BCI) system. 2007 International Conference in Intelligent and Advanced Systems (pp. 321-324). Kuala Lumpur: IEEE. doi: 10.1109/ICIAS.2007.4658399

Lupu, R. G., Irimia, D. C., Ungureanu, F., Poboroniuc, M. S., & Moldoveanu, A. (2018). BCI and FES based theraphy for stroke rehabilitation using VR facilities. Wireless Communications and Mobile Computing, 2018, 1-8. doi: 10.1155/2018/4798359.

Mebarkia, K., & Reffad, A. (2019). Multi optimized SVM classifiers for motor imagery left and right hand movement identification. Journal of Bioengineering & Biomedical Sciences, 42(4), 949-958. doi: 10.1007/s13246-019-00793-y.

Nicolas-Alonso, L. F., & Gomez-Gil, J. (2012). Brain Computer Interface. A Review Sensor, 12(2), 1211-1279. doi: 10.3390/s120201211.

Pfurtscheller, G., Solis-Escalante, T., Ortner, R., Linortner, P. & Muller-Putz, G. R. (2010). Self-Paced Operation of an SSVEP-Based Orthosis With and Without an Imagery-Based & Brain Switch: A Feasibility Study Towards a Hybrid BCI. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 18(4), 409-414. doi: 10.1109/TNSRE.2010.2040837.

Pires, G., Castelo-Branco, M., & Nunes, U. (2008). Visual P300-based BCI to steer a wheelchair: A Bayesian approach. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference, 2008, 658–661. https://doi.org/10.1109/IEMBS.2008.4649238

Punsawad, Y., & Wongsawat, Y. (2017). Multi-command SSVEP-based BCI system with training sessions for SSVEP during an eye fatigue state. IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems, 12(S1), S89-S94. https://doi.org/10.1002/tee.22441.

Punsawad, Y., Siribunyaphat, N., & Wongsawat, Y. (2018). Self-Flickering Visual Stimulus based on Visual illusion for SSVEP-based BCI System. 2018 11th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON). 21-25 Nov. 2018 (pp.1-4). Chiang Mai. IEEE. doi: 10.1109/BMEiCON.2018.8610000.

Rhodes, D. L., & Robertson, L. C. (2002). Visual field asymmetries and allocation of attention in visual scenes. Brain and Cognition, 50(1), 95-115. https://doi.org/10.1016/S0278-2626(02)00014-3.

Rovati, L., Salvatori, G., Bulf, L., & Fonda, S. (2007). Optical and electrical recording of neural activity evoked by graded contrast visual stimulus. Biomedical Engineering Online. 28(6), 2-28. https://doi.org/10.1186/1475-925X-6-28.

Sokoliuk, R., & VanRullen, R. (2013). The flickering wheel illusion: When α rhythms make a static wheel flicker. The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience, 33(33), 13498–13504. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5647-12.2013

Song, M., & Kim, J. (2017). Motor imagery enhancement paradigm using moving rubber hand illusion system. 2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) (pp. 1146-1149). Seogwipo: IEEE. doi: 10.1109/EMBC.2017.8037032.

Ma, T., Li, H., Deng, L., Yang, H., Lv, X., Li, P., Li, F., Zhang, R., Liu, T., Yao, D., & Xu, P. (2017). The hybrid BCI system for movement control by combining motor imagery and moving onset visual evoked potential. Journal of neural engineering, 14(2), 1-20. doi: 10.1088/1741-2552/aa5d5f.

Tsukasa, K., & Jun’ichi, K. (2017). Regularity of approaching visual stimuli influences spatial expectations for subsequent somatosensory stimuli. Experimental Brain Research, 235(6), 1657-1663. doi: 10.1007/s00221-016-4863-6.

Van Dokkum, L. E. H., Ward, T., & Laffont, I. (2015). Brain computer interfaces for neurorehabilitation – its current status as a rehabilitation strategy post-stroke. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 58(1), 3-8. https://doi.org/10.1016/j.rehab.2014.09.016.

Verma, P. A., Heilinger, A., Reitner, P., Grünwald, J., Guger, C., & Franklin, D. (2019). Performance Investigation of Brain-Computer Interface that Combine EEG and fNIRS for Motor Imagery Tasks. 2019 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC) (pp. 259-263). Bari, Italy: IEEE. doi: 10.1109/SMC.20198914083.

Vialatte, F. B., Maurice, M., Dauwels, J., & Cichocki, A. (2009). Steady-state visually evoked potentials: Focus on essential paradigms and future perspectives. Journal Progress in Neurobiology, 90(4), 418-438. https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2009.11.005.

Wolpaw, J. R., Birbaumer, N., McFarland, D. J., Pfurtscheller, G., & Vaughan, T. M. (2002). Brain-Computer Interfaces for communication and control. Clinical Neurophysiology: Official Journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, 113(6), 767–791. https://doi.org/10.1016/s1388-2457(02)00057-3

Wu, Z., Lai, Y., Xia, Y., Wu, D., & Yao, D. (2008). Stimulator selection in SSVEP-based BCI. Medical Engineering & Physic, 30(8), 1079-1088. http://doi.org/10.1016/j.medengphy.2008.01.004.

Xiaokang, S., Lin, Y., Xinjun, S., Dingguo, Z., & Xiangyang, Z. (2017). Enhanced Motor Imagery-Based BCI Performance via Tactile Stimulation on Unilateral Hand. Frontiers in Human Neuroscience, 11, 585. https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00585.

Xie, J., Xu, G., Wang, J., Zhang, F. & Zhang, Y. (2012). Steady-State Motion Visual Evoked Potentials by Oscillating Newton’s Rings: Implications for Brain-Computer Interfaces. PLoS ONE, 7(6), 1-8. doi: 10.1371/journal.pone.0039707.

Yin, E., Zeyl, T., Saab, R., Chau, T., Hu, D. & Zhou, Z. (2014). A Hybrid Brain-Computer Interface Based on the Fusion of P300 and SSVEP Scores. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 23(4), 1-9. doi: 10.1109/TNSRE.2015.2403270.

Zainuddin, B. S., Hussain, Z., & Isa, I. S. (2014), Alpha and beta EEG brainwave signal classification technique: A conceptual study. IEEE 10 th International Colloquium on Signal Processing and its Application (pp. 233-237). Kuala Lumpur, Malaysia: IEEE. doi: 10.1109/CSPA.2014.6805755.

Zhu, D., Bieger, J., & Garcia Molina, G., (2010). A survey of stimulation methods used in SSVEP-based BCIs. Computational Intelligence and Neuroscience, 2010, 1-12. doi: 10.1155/2010/702357.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-16

ฉบับ

บท

บทความวิจัย