แรงสนับสนุนทางสังคมกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้แต่ง

  • Eakpop Junsukon Faculty of Public Health, Naresuan University
  • ปัทมา สุพรรณกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

แรงสนับสนุนทางสังคม, ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

บทคัดย่อ

บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคมกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยจะต้องอยู่กับโรคไปตลอดชีวิต หากผู้ป่วยสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ในด้าน (1) การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (2) การออกกำลังกาย (3) การแก้ปัญหาสุขภาพ (4) การลดปัจจัยเสี่ยง (5) การเผชิญปัญหาสุขภาพ (6) การตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือด และ (7) การรับประทานยาและพบแพทย์ตามนัด ก็จะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องได้รับแรงสนับสนุนทั้งทางตรง และทางอ้อม จากบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bunthamcharoen, K. (2011). Physical health. In Chuenruethai Kanchanachitra (Ed.), Thai Health 2011.

Nakhon Pathom: Amarin Printing and Publishing Company. (in Thai)

Carroll, A. E., & Marrero, D. G. (2006). The role of significant others in adolescent diabetes: A qualitative

study. Diabetes Educator, 32(2), 243-252. https://doi.org/10.1177/0145721706286893.

Cohen, S., Underwood, L. G., & Gottlieb, B. H. (2000). Social support measurement and intervention: A guide for health and social scientists. New York: Oxford University.

Department of Health Service Support. (2017). Family Volunteer Guide (OCSC) care group patients with

Chronic Non-Communicable Diseases (NCDs). Bangkok: Community Printing Cooperative of Agricultural Cooperatives of Thailand. (in Thai)

Ekkaphakorn, C. (2014).The 5th Thai Health survey report 2014. Nonthaburi: Health Systems Research

Institute. (in Thai)

Fisher, E. B., Brownson, C. A., O’Toole, M. L., Shetty, G., Anwuri, V.V., & Glasgow, R. E. (2005). Ecological approaches to self-management: The case of diabetes. American Journal of Public Health, 95(9), 1523-1535. doi:10.2105/AJPH.2005.066084

House, J., & Kahn, R. (1985). Measures and concept of social support. In S. Cohen, & Sl. Syne (Eds.) Social support and health (pp. 83-108). Orlando: Academic

Hupcey J. E. (1998). Clarifying the social support theory-research linkage. Journal of advanced nursing, 27(6), 1231–1241. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1998.01231.x.

International Diabetes Federation. (2019). About diabetes. Retrieved from

https://www.idf.org /aboutdiabetes/type-2-diabetes.html

Junsukon, E., Srijaroen, W., & Samruayruen, K. (2017). Factors predicting self-care behaviors in type II diabetes Mellitus Patientsin Amphoe Mueang, Phitsanulok Province. EAU Heritage Journal Science and Technology, 11(3), 229-239.

Konyanee, S., & Tassana-iem, S. (2019). The effect of the application of food, exercise, emotion, non-smoking, Alcohol aessation and social support to reduce the risk of diabetes and hypertension among new risk groups. Ratchaphruek Journal, 17(2), 95-104. (in Thai)

Ngamxukhos, Ch. (2008). The emergence of diabetes. Bangkok: Beyond Empire. (in Thai)

Pender, N. (1996). Health promotion in nursing practice. Norwalk Connecticut: Appleton & lange.

Phanwet, N. (2016). World Diabetes Day Campaign 2010 (Fiscal Year 2011). Retrieved from

http://www.thaincd.com/document/hot%20news/diabetes.pdf. (in Thai)

Phitayarangsarit, S. (2019). Situation on NCDs prevention and control in Thailand. Nonthaburi: Department of Disease Control. (in Thai)

Siripichakhunkit, A. (2010). Social support: Important factors in caring for diabetic patients. Ramathibodi Nursing Journal, 16(2), 309-323. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/8982 (in Thai)

Supachaipanichpong, P., Attasopon, L., & Chumchuen, P. (2016). Effectiveness of social support to change health behavior in Glycemic control for diabetic patients type II in Phaengphuai Sup-district, Damnoensaduak District, Ratchaburi Province. Mahasarakham Hospital Journal, 13(2), 36-45. (in Thai)

Supannakul, K. (2014). Factors predicting Glycemic control behaviors among monks with type 2 diabetes in the Upper Northern Region. EAU Heritage Journal Science and Technology, 8(2), 259-268. (in Thai)

Suriyaphrom, K. (2010). Diabetes and Adipokin. Bangkok: Charoen printing. (in Thai)

Thonghong, A., Tepsittha, K., & Jongpiriyanont, P. (2013). Chronic diseases Surveillance report, 2012. Weekly epidemiological surveillance report, 44(51), 801-808. (in Thai)

Thoits, P. (1982). Conceptual, methodological, and theoretical problems in studying social support as a buffer against life stress. Journal of Health and Social Behavior, 23(2), 145-159. doi: 10.2307/2136511

Uchino, B. N., Cacioppo, J. T., & Kiecolt-Glaser, J. K. (1996). The relationship between social support and physiological processes: a review with emphasis on underlying mechanisms and implications for health. Psychol Bull, 119(3), 488-531. doi: 10.1037/0033-2909.119.3.488

Wachirathamethawi, T. (2007). Relationship between lead factors, facilitated factors, and behaviors of patients with type 2 diabetes who cannot control blood sugar levels in Khon Kaen Hospital (Master’s thesis). Khon Kaen University, Khon Kaen. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-27

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ