ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในพนักงานบรรจุแก๊ส จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้แต่ง

  • ณัฐดนัย ยอดยิ่งนาคชัยกร โรงพยาบาลศาลายา จังหวัดนครปฐม

คำสำคัญ:

ความชุก, อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง, พนักงานบรรจุแก๊สไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในพนักงานบรรจุแก๊สไทย จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบรรจุแก๊ส จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย จำนวนทั้งหมด 182 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าสถิติ Chi-square test ผลการศึกษา พบว่า (1) พนักงานบรรจุแก๊สไทย จังหวัดสมุทรสาคร มีความชุกของอาการ WMSDs ในระยะเรื้อรัง และในระยะเฉียบพลัน เป็นร้อยละ 96.1 และร้อยละ 74.7 โดยบริเวณหรือตำแหน่งที่พบ WMSDs มากที่สุดในระยะเรื้อรังและในระยะเฉียบพลัน คือ บริเวณหลังส่วนล่าง (2) การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการ WMSDs ในพนักงานบรรจุแก๊สไทย พบว่า เพศ และอายุ และลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับการเกิด WMSDs อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bernard, E. (2010). Modified WMSD checklist. Retrieved from http://personal.health.usf.edu/tbernard/HollowHills/WISHAChecklist20.pdf

Bunrueang, T. (1999). Musculoskeletal system disorders of the upper part related to work. Bangkok: JS Printing. (in Thai)

Bureau of Occupational and Environmental Diseases. (2012). Report of situation of occupational and environmental diseases. Retrieved from http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/media/manual/Guidelines-for-the-diagnosis-and-disasters.pdf. (in Thai)

Canadian Centre for Occupational Health and Safety. (2012). Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs). Retrieved from http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/rmirsi.html

Collins, J. D., & O'Sullivan, L. W. (2015). Musculoskeletal disorder prevalence and psychosocial risk exposures by age and gender in a cohort of office based employees in two academic institutions. International Journal of Industrial Ergonomics, 46(3), 85-97. http://dx.doi.org/10.1016/j.ergon.2014.12.0130169-8141

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychology testing (5th ed.). New York: Harper Collins Publishers Inc.

Intharanon, K. (2005). Ergonomics. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Kanchanarai, K., & Chatchawanpanich, N. (2011). The prevalence of foot pain among workers at Sriraj Hospital. Journal of Thai Rehabilitation Medicine, 21(1), 21-27. (in Thai)

Keawnual, A. (2017). Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders in various occupations. The Public Health Journal of Burapha University, 12(2), 53-64. (in Thai)

Kentawai, W., Kongtawelert, A., Sujirarat, D., & Bhuanantanondh, P. (2019). Prevalence of musculoskeletal disorders among female pottery workers in Khiri Mat, Sukhothai Province, Thailand. Journal of Science and Technology Mahasarakham University, 38(3), 282-291. http://research.msu.ac.th/msu_journal/upload/journal_file/jfile_no141_7205.pdf. (in Thai)

Kumpa, C. (2015). Work-related Musculoskeletal Disorders among health care providers, Chaiprakarn Hospital, Chiang Mai Province. National and International Conference Interdisciplinary Research for Local Development Sustainability. July 23, 2015 (pp. 38-47). Nakhon Sawan: Nakhon Sawan Rajabhat University & Joint Network Academic Conference Graduate Schools of Northern Rajabhat Universities

Kuorinka, I., Jonsson, B., Kilbom, A., Vinterberg, H., Biering-Sørensen, F., Andersson, G., & Jørgensen, K. (1987). Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied Ergonomics, 18(3), 233–237. https://doi.org/10.1016/0003-6870(87)90010-x

Mankit, P., & SamaniIn, K. (2019). Study of musculoskeletal pain in fruit wholesalers at Charoen Sri Market Warin Chamrab, Ubon Ratchathani. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University, 20(3), 180-188. (in Thai)

Ng, Y. G., Mohd Tamrin, S. B., Mohd Yusoff, I. S., Hashim, Z., MD Deros, B., Abu Bakar, S., & How, V. (2015). Risk factors of musculoskeletal disorders among oil palm fruit harvesters during early harvesting stage. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 22(2), 286-292. https://doi.org/10.5604/12321966.1152101

Ng, Y. G., Tamrin, S. B., Yik, W. M., Yusoff, I. S., & Mori, I. (2014). The prevalence of musculoskeletal disorder and association with productivity loss: A preliminary study among labour intensive manual harvesting activities in oil palm plantation. Industrial health, 52(1), 78–85. https://doi.org/10.2486/indhealth.2013-0017

Occupational Health Clinics for Ontario Workers Inc. (2012). Work Related Musculoskeletal Disorders (WMSDS). Retrieved from https://www.ohcow.on.ca/edit/files/general_handouts/WorkRelatedMusculoskeletalDisorders.pdf

Park, S.G., & Lee, J. Y. (2004). Characteristics and odds ratio of Work Related Musculoskeletal Disorders according to job classification in small-to-medium-sized enterprises. Korean Journal of Occupational and Environmental Medicine, 16(4), 422-435. https://doi.org/10.35371/kjoem.2004.16.4.422

Pender, N. J., Murdaugh, C. L., & Parson, M. A. (2015). Health promotion in nursing practice (7th ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.

Phonyong, C. P, Tongnok, P., & Yenjai, S. (2016). Physical fitness testing in occupational work health of farmer occupation group, U Thong District, Suphan Buri Province. Journal of Modern Science World, 16, 119-37. (in Thai)

Polrong, C. P., Kongsombatsuk, M., Sangsrijan, W., & Sammanusron, K. (2017). Prevalence and factors affecting the Work-Related Musculoskeletal Disorders among hospital staff of a hospital in Rayong Province. Disease Control Journal, 43(3),280-292. (in Thai)

Pomsunthia, K., Saeping, C., Thongngam, N., Sanguansitthikul, P., Rahong, S., Poomchaveng, S., Jantaluk, A., & Yingratanasuket, T. (2016). Factors related to muskulosketal disorders among fishery workers at Angsila Pier, Chon Buri Province. Thailand National Ergonomics Conference 2016 December 15-17 2016 (pp. 25-37). Pathum Thani: Institute of East Asian Studies Thammasat University (Rangsit Center), Ergonomics Society of Thailand. (in Thai)

Rattanapanya, S., Chaitia, S., Nummisi, S., Kaeodaeng, K., & Katanyu, C. (2016). Preliminary study of risk factors of Work-Related Musculoskeletal Disorders among university staffs, Chaiang Mai Rajabhat University. Journal of Safety and Health, 9(34), 20-19. (in Thai)

Rongthong, M., Kongtawelert, A., & Sujirarat, D. (2562). Pervalence of musculoskeletal disorders among new oil palm harvesting workers. HCU Journal, 23(1), 76-92. (in Thai)

Samael, C., Useng, N., Yeemayee, B., Cheleah, F., Paehauilay, A., & Lektip, C. (2017). Work-related Musculosletal Disorders among brick workers in Nakhon Si Thammarat Province. Thaksin Journal, 20(1), 9-17. (in Thai)

Svardsudd, K., Thelin, A., Stiernstrom, E., & Holmberg, S. (2003). The impact of physical work exposure on musculoskeletal symptoms among farmers and rural non-farmers. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 10(2), 179-184.

Shiue, H. S., Lu, C. W., Chen, C. J., Shih, T. S., Wu, S. C., Yang, C. Y., Yang, Y. H., & Wu, T. N. (2008). Musculoskeletal disorder among 52,261 Chinese restaurant cooks cohort: Result from the National Health Insurance Data. Journal of occupational health, 50(2), 163–168. https://doi.org/10.1539/joh.l7093

Sitthisak, S. (2013). Prevalence and related factors of musculoskeletal disorders collectors of Phitsanulok Municipality (Master’s thesis). Chulalongkom University. Bangkok. (in Thai)

Social Security Office. (2019). Statistics of occupational hazards and illnesses from work. Retrieved from http://www.sso.go.th/Knowledge/top_shtml (in Thai)

Suebsri, I., Damrongsak, M., & Hernirattisai, T. (2013). The factors associated with work-related musculoskeletal injuries among lncense workers. Nursing Journal, 40 (suppl), 108-119. (in Thai)

Sutthipan, S., Chanthawong, C., & Luckanawira, Y. (2014). Factors of acute disorders syndrome skeletal of nursing assistants in the Eastern Region (Master’s thesis). Burapha University. Chon Buri. (in Thai)

Tarmperm, J., Kongtawrlert, A. Sujirarat, D., & Bhuantanondh, P. (2019). Prevalence and factors affecting musculoskeletal disorders among thai ancient goldsmith workers in Sukhothai Province. Srinagarind Medical Journal, 34(5), 475-481. (in Thai)

Taweepiriyajinda, S., Jamulitrat, S., & Sungkhapong, A. (2015). Hazardous working posture among non-healthcare workers of Naradhiwasrajanakarindra Hospital and Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs). KKU Research Journal (Graduate Studies), 15(2), 80-88. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-09

ฉบับ

บท

บทความวิจัย